– migration, utanförskap och genusordning

Rapport_nummer_54[1]

Författare: Amineh Kakabaveh. Rapport nr 54/07

I denna rapport undersöks migration, utanförskap och genusordning utifrån intervjuer med kurdiska föräldrar. Intervjuerna visa att migrationen från Iran till Sverige har gett positiva aspekter gällande jämställdhet och har förbättrat kvinnornas positioner både inom familjen och i samhället. Även männen har fått en annan roll jämfört med den manliga rollen i hemlandet.

Det är dock viktigt att poängtera att värderingar som rör genusaspekter och könsskillnader har man fått genom sin uppfostran och därför kan migration från ett land till ett annat aldrig vara avgörande. Tvärtom kan migration förstärka gamla värderingar gällande kvinnosyn och könsroller. Men kurder är precis som svenskar ingen enhetlig folkgrupp och därför är det viktigt att man inte betraktar deras problem enbart utifrån ett kulturperspektiv.

Denna rapport bygger på en magisteruppsats i socialt arbete. Författaren Amineh Kakabaveh är anställd i Botkyrka kommun.