– en studie i socialtjänstens beslut att inleda utredning enligt 11 kap § Socialtjänstlagen för barn som far illa

Rapport nr 45

Författare: Charlotta Marklund. Rapport nr 45/05

Anmälningar om att barn far illa kommer dagligen till kommunernas socialkontor. På en anmälan följer ett beslut om en utredning skall öppnas, eller om man ska avstå från att utreda familjen. Den här rapporten handlar om vad som karakteriserar denna process, vad som händer på socialkontoret mellan anmälan och beslut angående utredning. Vilka förhållanden har betydelse för hur beslutet i utredningsfrågan blir?

Undersökningen som presenteras i rapporten är ett exempel på vad som brukar kallas praktiknära forskning. Slutsatser och resultat kan direkt relateras till den praktiska verksamheten, med frågan “är det så här vi vill att det ska fungera?” som en naturlig följd på de beskrivningar av arbetsmetoder och- rutiner som presenteras i undersökningen.

Denna rapport är en omarbetad upplaga av en tidigare version med samma titel (FoU-Södertörn Skriftserie nr 27/03). Denna version är också en magisteruppsats. Omarbetningen blev i stort sett total. Det är ett exempel på hur tolkning och reflektion, i det här fallet över en komplicerad arbetsprocess bland kollegor, fortsätter och utvecklas långt utöver det ögonblick då författaren satte punkt för första versionen.

Författaren önskar själv att undersökningen skall vara ett bidrag i diskussionen om beslutsprocessen vid anmälningar av barn och ungdomar som misstänks fara illa. Men den har också ett intresse utöver själva barn- och ungdomsarbetet – som ett bidrag till samtalet om beslutsprocesser inom socialtjänsten mer generellt.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100:- exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se