– förebyggande arbete tidigt i livet och i problematik

Rapport nr 41

Författare: Åsa Lundström Mattsson. Rapport nr 41/04

Under sommaren och hösten 2003 samlades några chefer, utvecklingsledare och personal vid familjecentraler i kommunerna Botkyrka, Huddinge och Södertälje till några möten kring ämnet socialtjänstens förebyggande insatser. Familjecentralers organisation och storlek varierar mellan kommunerna. Gemensamt är ett uppdrag som omfattar tidigt förebyggande arbete med barnfamiljer, tidigt i betydelsen tidigt i livet men också tidigt i problematik.

Samtalen på mötena utmynnade i ett projekt om hur man kan beskriva det förebyggande arbetet. Man konstaterade att det behövs mer dokumentation och utvärdering av betydelsen av familjecentralen som organisatorisk konstruktion, liksom hur socialtjänstens förebyggande arbete vid en familjecentral kan beskrivas innehållsmässigt. Denna skrift utgör rapporten från projektet.

Rapporten innehåller en redovisning av en intervjuundersökning med personal vid familjecentraler och beskriver grundbultarna i socionomens förebyggande arbete. I detta projekt är de förebyggande insatserna för enskilda familjer fokuserade. I samband med redovisning av några “fall” diskuteras dessa också utifrån effektaspekten.

Den andra delen är en sammanfattning och analys av några texter från de institutioner i Sverige som företräder den aktuella diskursen på området tidigt föräldrastöd. Författaren presenterar de huvudsakliga tankegångar som ligger bakom olika metod-rekommendationer till organisatörer och praktiker på området. Inte minst diskuteras det populära begreppet “evidensbaserad”, som ges en framträdande position i de flesta metoddiskussioner i socialt arbete idag.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100: – exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se