– föräldrar som under en lång tid haft försörjningsstöd ger sin bild

Rapport nr 39

Författare: Andreas Andersson. Rapport nr 39/04

I denna rapport har ett antal föräldrar i familjer som under en lång tid haft försörjningsstöd intervjuats.
De intervjuade föräldrarna ger sin syn på hur det är att leva på försörjningsstöd utifrån flera olika aspekter. Gemensamt för alla föräldrar i intervjuerna är att de, efter att alla nödvändiga räkningar är betalda, i första hand prioriterar barnens behov. Vilket betyder att alla föräldrar i princip inte har några ekonomiska resurser till sitt eget förfogande, utan man är ofta hänvisade till det privata nätverket för att klara sin vardagsekonomi.

Rapporten ger inga enkla svar om hur föräldraskapet påverkas av att leva med försörjningsstöd utan det hänger samman med ett flertal faktorer. Dels utifrån en aspekt om vilka ekonomiska resurser man har till sitt förfogande, vilket beskrivs som en primär påverkan. Men också utifrån en sekundär påverkan dit känslor av otillräcklighet och att befinna sig i en beroendeställning till socialtjänsten hör.

Rapporten innehåller också en litteraturöversikt som beskriver Socialtjänstlagen och FN:s barnkonvention utifrån ett historiskt perspektiv, vars intentioner i slutdiskussionen jämförs med vad de intervjuade familjerna gett uttryck för.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100: – exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se