– hur socialtjänstens personal och klienter uppfattar ett privat företags utredningar

Författare: Susanne Lagerman. Rapport nr 38/04

Det finns en grupp personer som under lång tid har svårt att bli självförsörjande. Långvarig arbetslöshet kopplat till andra problem som fysiska sjukdomar, svårdiagnosticerade smärttillstånd och psykosomatiska sjukdomar. När det gäller personer med annan etnisk bakgrund än svensk finns inte sällan erfarenheter av förföljelse, tortyr och krig i livshistorien. Vid en enhet för försörjningsstöd inom socialtjänsten saknas resurser för en djupare diagnostik av en så sammansatt problembild.
Integration & Rehabilitering AB är ett privat företag som utreder personer där socialtjänstens insatser inte leder till någon förändring och det samtidigt är svårt att förstå hur olika problem hänger ihop i en orsak-verkanprocess.

Rapporten handlar om hur socialtjänstens personal och klienter kan uppfatta det privata företagets diagnostiska insats inom ramen för ett avtal om utredningar mellan kommun och företag. Personal och klienter uttalar sig om nyttan av företagets utredningar. I beskrivningen av utredningsverksamheten kommer företaget självt till tals i redovisningen av en intervju med företagsledningen.

Studien visar också hur det privata företagets flexibilitet kan innebära möjligheter att anpassa utredningsmetoderna till myndigheter som kan erbjuda alternativa försörjningskällor till socialtjänsten, t. ex försäkringskassan.

Särskilt fokus läggs i utredningarna vid frågeställningar som man vet är aktuella i samband med de försörjnings-möjligheter som försäkringskassan erbjuder. Samtidigt illustreras då socialtjänstens sam-verkansproblem med andra offentliga institutioner, som vårdcentraler och psykiatri, då dessa har specifika egna uppdrag som förhindrar motsvarande fokusering på frågor som socialtjänsten behöver svar på.

Rapporten finns endast i tryckt form och kostar 100:- exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se