– en utvärdering av projektet Gemensam Introduktions Mottagning

Rapport nr 36

Författare: Åsa Sternudd och Maria Söderberg. Rapport nr 36/04

Under år 2003 fick 46 857 personer uppehållstillstånd i Sverige. Av dem hade 65% flyktingskäl eller var familjeanknytningar.

Hur vi tar emot nyanlända invandrare som kommer till Sverige är därför en fråga som är aktuell både på nationell och kommunal nivå. Flera rapporter konstaterar att majoriteten av de nyanlända inte får någon introduktion och att introduktionsprogrammet som ges inte utgår från individuella förutsättningar och behov. Det har funnits önskemål från Integrationsverkets sida om en utveckling av introduktionen och att den skall omfatta fler än de personer som omfattas av den statliga ersättningsförordningen för flyktingar. I enlighet med denna önskan har det också funnits medel att söka för utvecklingsprojekt.

Gemensam Introduktions Mottagning (GIM) i Botkyrka var ett sådant projekt som fick medel från Integrationsverket under åren 2002-2003. Projektets huvudmål var att föreslå en organisationsmodell där statligt och kommunalt ansvar för introduktionsinsatserna utvecklades.

Denna rapport handlar om den utvärdering som FoU-Södertörn genomförde av GIM-projektet. Utvärderingens övergripande syfte var att undersöka om projektets målsättning att tillskapa en mer individualiserad introduktion uppfyllts genom ökad samordning av insatserna bland de aktörer som möter den invandrade under introduktionsperioden.