– barns överlevnadsstrategier för att hantera sin verklighet

Rapport nr 33

Författare: Carina Hällberg. Rapport nr 33/04

Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett och globalt problem. Bara i Sverige är det ungefär 190 000 barn som lever i en familj där modern misshandlas. I denna rapport, som också är en magisteruppsats i socialt arbete, får några av dessa barn berätta om sina egna upplevelser av situationen.
Hur förstår och hanterar de sin verklighet? Vilka stödjande relationer har de i sin närhet? Hur uppfattar de kontakten med socialtjänsten?

Barnens berättelser tydliggör hur utsatt deras situation är. Hemmet som borde vara en trygg plats är istället en plats där de utsätts för upprepade skräckupplevelser. De ser eller hör sin mamma bli misshandlad och flera av dem har dessutom själva blivit utsatta för våld.

För att hantera sin verklighet använder de sig av olika överlevnadsstrategier. I en tolkande analys av berättelserna framkommer olika sätt att förhålla sig till våldet, vilka huvudsakligen kan knytas till barnens ålder. Barnens berättelser visar hur viktigt det är att barn ges möjlighet att berätta om sin verklighet, att de blir lyssnade på och tagna på allvar.
Inget barn uttrycker förhoppningar om hjälp från utomstående och studiens ursprungliga syfte, att beskriva barns uppfattning om familjens kontakt med socialtjänsten, gav mycket litet intervjumaterial på grund av barnens diffusa bild av den personal de mött under åren.
Förhoppningsvis kommer de bilder av barnens liv som studien presenterar att tas till vara i det offentliga samtalet om socialtjänstens arbete med barn som far illa.

I rapporten finns förslag på hur arbetet bör organiseras för att barnens röst skall bli hörd i utredningar och åtgärdsförslag.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100: – exkl. moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se