– till alla som har intresse för att starta eller utveckla familjerådslaget som arbetsmetod

Författare: Mats Erkers och Eva Nyberg. Rapport nr 31/03

Arbetet med familjerådslag (FRS) som en metod för att fatta beslut om barns och ungdomars framtid när de är föremål för utredning inom socialtjänsten startade i de nordiska länderna i mitten på 1990-talet. Sedan 2002 finns också ett samarbete i projektform mellan länderna: Nordiska Familjerådslagsprojektet med forskaren Tarja Heino vid STAKES som projektledare.

Projektets syfte är att dokumentera kunskapsläget i praktik och forskning inom FRS-verksamheten. Nordiska ministerrådet stöder projektet med ekonomiska medel. Sverige representeras i projektet av Mats Erkers, chef för Enheten för familjerådslag i Botkyrka kommun och Eva Nyberg, forskningsledare vid FoU-Södertörn och lektor vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Denna rapport är ett resultat av deras arbete i projektet.

Rapporten innehåller tre delar, en sammanställning av den svenska litteraturen om familjerådslag med sammanfattningar och kommentarer, en sammanfattning och granskning av den nordiska forskningen om familjerådslag samt en kartläggning av familjerådslagarbetet i Sveriges kommuner.

Rapporten vänder sig till alla som har intresse för att starta eller utveckla familjerådslaget som arbetsmetod och torde ge en någorlunda bild av kunskapsläget om metoden så som det tar sig i uttryck i befintliga publikationer.

Rapporten finns endast i tryckt form och kostar 80:- exkl. moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se