– ett kommunalt introduktionsprogram

Författare: Maria Söderberg. Rapport nr 25/03

Några av de fäder som under år 2001-2002 deltog i det kommunala introduktionsprogrammet i Flemingsberg valde att deltaga i en seminarieserie som kallades “Papparollen i fokus”. Europeiska flyktingfonden bidrog till finansieringen av projektet och efter projektets första halvår anlitades FoU-Södertörn för en utvärdering av verksamheten.

Utvärderingen aktualiserar en mängd frågeställningar: Vilka former ska en diskussion om integration ha? Hur förhåller vi oss till det okända? Ska integration handla om “antingen eller” eller “både och”? o.s.v.
Rapporten innehåller diskussioner som också berör andra projekt och seminarieserier med fokus på mellanmänskliga relationer och inre processer. Det gäller inte bara de delar som uppmärksammar verksamhetens projektplan i förhållande till genomförandeprocessen, utan också de avsnitt som handlar om upplägg och metodval.

Rapporten innehåller huvudsakligen en beskrivningsdel och en resultatdel, men också kommentarer till utvärderingen. Därmed utgörs rapporten av olika infallsvinklar som var och en på sitt sätt bidrar till diskussionen om integration.
Rapporten kommenteras dels av Nicklas Kelemen och Vidar Vetterfalk från Dialogprojektet, dels av Kenneth Ritzén från Integrationsenheten i Uppsala kommun.

Rapporten kan beställas på: info@fou-sodertorn.se