– barnet och socialtjänsten om den första tiden i Sverige

Rapport nr 1 2012

Författare: Åsa Backlund, Riitta Eriksson, Katarina von Greiff, Eva-Marie Åkerlund. Forskningsrapport 2012:1

Den här rapporten sammanfattar en studie som tar sin utgångspunkt i det svenska kommunala mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i samband med att socialtjänstens ansvar för dem har ökat. Studiens syfte är att belysa barnets syn på sin situation som nyanländ flykting i Sverige, och samtidigt undersöka hur personal inom socialtjänsten uppfattar barnets behov av hjälp och stöd. Hur ser jämförelsen ut mellan barnens beskrivning av stödbehovet och personalens syn på vad de ska erbjuda? Barnen har berättat om sitt liv i hemlandet, sin flykt och sin första tid i Sverige. Delvis är personalens möte med de ensamkommande barnen styrt av ett regelverk för mottagandet men det finns också utrymme för att utforma ett individuellt anpassat stödjande arbete med barnet.
Utöver fokuseringen på socialtjänstens roll och betydelse för barnen är många andra av barnens livsvillkor i mötet med Sverige belysta i undersökningen, som familjesituation, språk, bostadsfrågan, mötets kulturella aspekter och skol-situationen.

Studien är genomförd i ett samarbete mellan de tre kommunala FoU-enheterna i Stockholms län, FoU-Nordost, FoU-Nordväst och FoU-Södertörn, med medfinansiering från EU:s flyktingfond.

Rapporten är skriven av Åsa Backlund, FoU-Nordväst, Riitta Eriksson och Katarina von Greiff, FoU-Nordost samt Eva-Marie Åkerlund, FoU-Södertörn.

Forskningsrapport 2012:1
Rapporten finns även i tryckt form och kostar 150:- exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se