Författare: Åsa Bringlöv & Tomas Bons

Rapport nr 157

Bakgrunden till studien är att FoU Södertörn under 2016 blev kontaktade av de personliga ombuden (PO) i Nacka-Värmdö som under flera års tid arbetar med att ordna nätverksmöten för sina klienter och ville ha nätverksmetodiken undersökt. De PO i Nacka-Värmdö har ett nära samarbete med PO i Haninge varför de också kom att ingå i studien.

Avsikten med studien är att göra ett kvalificerat nedslag, en undersökning av delar av de personliga ombudens verksamhet med ett fokus på just nätverksmöten.

Vad kan det innebära att använda nätverksmetodiken i PO-verksamheten?

Vi belyser i denna undersökning relativt ingående de nätverksmöten som PO anordnar. Vi har fått många inblandade personers syn på dessa möten, dels genom att delta och observera möten samt genom intervjuer med deltagare. Rapporten ger en bild av hur deltagarna på PO:s nätverksmöten upplever dessa. Vi kommer även ta upp ombudens arbete med systemfel som de ser genom sitt arbete, och koppla det till användandet av nätverksmetoden.

Det går inte att analysera de personliga ombudens nätverksmöten utan att gå in på ombudens yrkesroll. De personliga ombuden har en unik roll bland de hjälpande instanser som omger personer med psykiska funktionsnedsättningar. Det centrala och särskiljande i deras yrkesroll är att de agerar på uppdrag av klienten, och de tillhör inte någon annan myndighet.

Vi kan konstatera att användandet av nätverksmötet förstärker den maktförskjutning som PO-uppdraget i sig innebär, det vill säga att göra individens röst hörd, ge ökad makt till individen, empowerment, föra in individens perspektiv och frågor.

Vi kan också konstatera att nätverksmötet har potential att förstärka förutsättningarna för förbättring av individens livsvillkor genom den aktiva mobiliseringen av och dialogen mellan de olika delarna av nätverket; anhöriga och vänner såväl som professionella.

 

Rapporten innehåller också ett förord av Johan Klefbeck, som under flera år varit handledare åt de personliga ombuden.