Missbruksvård för personer med komplexa behov – analys av Mångbesökarkartläggningar i sex län.

Rapport nr 145

Se filmen Varför kommer de tillbaka?

Författare: Åsa Bringlöv. FoU Södertörns skriftserie nr 145/16

Åren 2010-2014 genomfördes kartläggningar i sex län för att lokalt ta fram kunskap om hur vård och stöd till frekventa besökare inom missbruksområdet fungerar. Totalt har 70 autentiska fall kartlagts och analyserats.

Kartläggningarna ger värdefull kunskap. Den är betydelsefull för såväl lokalt utvecklingsarbete som för kunskapsbasering av vård, behandling och stöd för personer med missbruk eller beroende. Med den här rapporten vill FoU Södertörn sprida resultaten.

Kartläggningarna visar att bristen på kontinuitet i vården driver upp kostnaderna för missbruksvården. En större kontinuitet i vården, med färre avbrott och akutbesök, skulle kunna frigöra resurser som kan användas på ett långsiktigt mer meningsfullt och hållbart sätt. Genom att utgå från individens livssituation och förmågor i bedömningar och utformning av insatser, metoder och arbetssätt är det möjligt att skapa förutsättningar för att bedriva en öppenvård som på sikt gör att kostsamma insatser inom akut- eller slutenvård kan minska i omfattning eller undvikas. Och framför allt, en missbruks- och beroendevård som innebär mindre personligt lidande och högre livskvalitet för den mycket utsatta målgrupp som är i fokus för den här rapporten.

De identifierade glappen rymmer en potential för förändring. De beskriver situationer där man hade kunnat fånga upp och behålla individen lite längre. Till exempel genom

  • bemötande och miljöer som är bättre anpassade för målgruppen

  • högre grad av omhändertagande eller stöd till individen genom hela processen

  • tvärprofessionella samarbeten utformade för att kunna svara mot mångbesökarnas sammansatta behov och livssituation

  • utveckling av öppenvårdsalternativ som utgör reella alternativ till institutionsvård och där man utgår från individens behov av behandling, stöd, gemenskap, mening, sysselsättning

  • användning och utveckling av arbetssätt och metoder som svarar mot målgruppens behov, och som kan förstärka faktorer gynnsamma för återhämtning.

Det finns utrymme att agera lokalt. De beskrivna glappen handlar om vad som sker – eller inte sker – mellan människor, både mellan professionella och brukare, och mellan professionella med olika uppgifter och ansvarsområden. Att överbrygga glappen kan handla om att agera utanför det egna ansvarsområdets gränser, att odla de professionella nätverken, att söka upp och möta individen där individen finns. Det handlar om att lyssna till vad individen vill eller önskar. Det är genom att skapa relationer mellan människor som glapp kan överbryggas. Det finns ett lokalt handlingsutrymme – hur används det?

Kartläggningarna gjordes inom ramen för SKL:s satsning på att sprida och implementera metoder för uppföljning av missbruksvården. FoU Södertörn samordnade och gav metodstöd i projektet.