Brukarmedverkan inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården har under en lång tid varit en aktuell fråga. Trots detta lyser brukarmedverkan med sin frånvaro inom många områden.

Nr 143 Brukarmedverkan på verksamhetsnivå (1)

Se filmen om brukarmedverkan

Studiens syfte var att försöka ta reda på i vilken omfattning det finns brukamedverkan på verksamhetsnivå samt vilka utvecklingsområden som är möjliga.Några av resultaten är att både brukare och profession anser att brukarmedverkan är viktigt men att det samtidigt saknas rutiner, systematik och strukturer för att samla in brukarnas åsikter och erfarenheter på individ- och verksamhetsnivå

Det empiriska materialet består av åtta fokusgruppsintervjuer med brukare och professionella. Brukarna intervjuades för sig och de professionella för sig.

Syftet med fokusgrupperna har varit att undersöka vad brukare ska/kan ha inflytande över, vilka hinder och möjligheter som finns samt vilka förutsättningar, resurser och strukturer som behövs för att brukarinflytande ska komma till stånd.

Ladda ner rapporten och läs mer.

Rapporten är ett samarbetsprojekt mellan FoU Nordost och FoU Södertörn med finansiering från Regionala samrådet för psykiatri- och beroendefrågor och är skriven av forskningsassistenterna Marianne Paunia och Tomas Bons.

Rapporten publiceras på respektive hemsidor under beteckningarna:

FoU Södertörns skriftserie nr 143/16

Rapport nr 24/2016 FoU Nordost i Stockholms län