– en kartläggning

Våld i nära relationer i Nacka kommun – En kartläggning

Nacka kommuns social- och äldrenämnds ansvarsområde innefattar individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen samt personer med funktionsnedsättning. Nämnden har en handlingsplan för våld i nära relationer. I handlingsplanen ingår att det, utifrån aktuell forskning, ska finnas insatser till stöd och skydd för våldsutsatta barn och vuxna. Från kommunens sida önskar man en kartläggning vilken kan ligga till grund för framtida beslut om insatser för våldsutsatta samt våldsutövare. Målet är att det ska finnas adekvata stöd- och skyddsinsatser för våldsutsatta barn och vuxna. Nacka kommun har därför uppdragit åt FoU Södertörn att

 

  1. Genomföra en målgruppsinventering av våldsutsatta vuxna och barn.
  2. Genomföra en inventering av de våldsutövare som tar del av insatsen ATV (alternativ till våld).
  3. Kartlägga aktuella insatser som kommunen har att tillgå
  4. I den mån det är möjligt redovisa resultat av insatserna

 

Denna rapport är resultatet av kartläggningen.

Rapportens författare är Staffan Larsson och Karin Steive, forskningsassistenter vid FoU Södertörn.

FoU Södertörns skriftserie nr 140/15.

Rapporten går endast att ladda ned som pdf