– erfarenheter från implementeringen

Rapport nr 136

Författare Andreas Dahl. Rapport nr 136/15

Att implementera ett projekt

Projektet UBU-VB (Uppföljning av insatser för Barn och Unga i dygnet-runt-vård – Vård och Boende) startades i syfte att bistå kommunerna på Södertörn när det gäller implementering av ett lokalt, systematiskt uppföljningssystem för barn och ungdomar som är placerade i HVB, SiS institutioner, stödboende och träningsboende.

Syftet med föreliggande rapport är att diskutera de erfarenheter som gjorts runt implementeringsarbetet av UBU. Erfarenheter som förhoppningsvis kan komma till nytta vid framtida implementeringar av system eller metoder.

UBU influerades av Göteborg stads uppföljningssystem för vuxna med missbruk och utvecklades av Södertörnskommunerna under 2011. Uppföljningsmodellens syfte är att, både på kort och lång sikt, öka kunskapen om institutionerna, brukarnas uppfattning och även deras möjlighet att påverka vilka insatser som används. Den direkta och mer kortsiktiga effekten är att kunna se hur exempelvis målen i genomförandeplanen har nåtts.