– 2 delrapporter: Kartläggning och Intervjuer

Rapport nr 133 (1)

Rapport nr 119 (1)

Se filmen Boendestöd

Rapporterna går inte att beställa.

Delrapport: Intervjuer. Rapport nr 133/15

Författare: Gunnel Andersson, Hjördis Gustafsson & Åsa Bringlöv

Vad är avsikten med socialtjänstens stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning?

I samarbete med Stockholms stad har FoU Södertörn genomfört en intervjustudie om boendestöd. De 25 intervjuade tillhör LSS personkrets och är i åldrarna 24 till 67 år.

Studien visar exempel på när individerna är nöjda med såväl boendestödjare som tidpunkt och innehåll. Den visar också på det motsatta: som att de inte får stöd på tider då de har ork eller att de inte får vad de behöver och önskar. Missnöjdheten kan handla om att boendestödjare/verksamhet inte ser ”det dolda”, inte ser personernas ”hela liv” eller att de inte får stöd till vardagslivets mer angenäma sidor. Detta sätter fingret på en större fråga som vad avsikten med stödet är.

Boendestöd måste förstås som en komplex insats där många faktorer har betydelse. Grundläggande för att stödet ska vara ett reellt stöd för individen är att det finns en förståelse för individens resurser, kapacitetsrestriktioner och önskemål. Förståelsen måste finnas från boendestödjare och handläggare. Men det krävs också att organisering av boendestödet sker utifrån tanken att det ska vara möjligt att exempelvis få stöd på tider och ett innehåll som passar individen.

Denna rapport är den andra i samarbete med Stockholms stad. Den första: ”Boendestöd – Stockholm Södertörn Gotland. Delrapport: Kartläggning” (Spetse & Gustafsson 2013. Rapport nr 119/13) belyser hur boendestöd är organiserat i tolv kommuner. Se nedan:

Delrapport: Kartläggning. Rapport 119/13

Författare: Bonnie Spetse & Hjördis Gustafsson

Detta är den första delrapporten. Kartläggningen visar att organisationer som ger boendestöd skiljer sig inom en rad områden. Skillnaderna handlar om:

  • organiserandet av boendestöd,
  •  antal brukare,
  • vem som beslutar om tid,
  • antal boendestödtimmar,
  • när på dygnet och på vilka veckodagar boendestöd erbjuds,
  • övre åldersgräns,
  • kvalifikationskrav på boendestödjarna.

Det som förenar handlar om:

  • var boendestöd ges.

I studien ingår organisationer som ger boendestöd till vuxna inom socialpsykiatrin som bedömts behöva stöd enligt Socialtjänstlagen, SoL, och i vissa fall tillhör någon av personkretsarna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Kartläggningen omfattar kommunala verksamheter i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Stockholm, Södertälje, Tyresö, Värmdö och på Gotland. Då det i några kommuner är möjligt att välja privata organisationer ingår även sådana.

Studien har genomförts via telefonintervjuer med enhetschefer hos:

  • 32 kommunala organisationer som erbjuder boendestöd
  • 12 privata verksamheter som erbjuder boendestöd i Stockholm, Nacka och Huddinge