– en studie om personer mellan 20 och 35 år med psykisk funktionsnedsättning

Rapport nr 132

Författare: Gunnel Andersson & Hjördis Gustafsson

Rapport nr 132/14

Hur ter sig vardagslivet för unga människor med psykisk funktionsnedsättning? Hur uppfattas samhällsstöd i allmänhet och boendestöd i synnerhet? Detta är exempel på frågor som studien ställt.

Fjorton personer mellan 20 och 35 år har medverkat. Samtliga har skrivit dagbok (tidsgeografisk dagbok) under en veckas tid. Därefter har de intervjuats med utgångspunkt i vad de skrivit.

Rapporten visar på vikten av att se individens potential istället för att utgå ifrån att dessa unga tillhör olika problem- eller diagnoskategorier. Det framkommer att flera tycker om att göra saker och har intressen som de inte ägnat sig åt på länge. Det är befogat att ställa sig frågan om betydelsen av grundläggande aspekter av livet som att ha roligt och trevligt underskattas när det gäller stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

En slutsats är att boendestödets inriktning, både vad man gör tillsammans och var (hemma eller i den offentliga sfären), i hög grad är avhängigt hur man bor. De som bor tillsammans med sin ursprungsfamilj träffar boendestödjaren utanför hemmet och tar till exempel promenader tillsammans eller går på café. De som bor i egna bostäder ägnar den mesta tiden med boendestödjaren åt hushållssysslor. Det ter sig rimligt att de som har egen bostad också får hjälp och stöd som är förknippat med att bo relativt självständigt, men, andra livsområden av betydelse för psykisk hälsa och välbefinnande får inte samma uppmärksamhet. För några som bor i egna bostäder är det just aktiviteter i den offentliga sfären som de saknar. En fråga att ställa sig är om själva boendeformen överskuggar ett mer övergripande syfte med boendestöd, vilket skulle kunna vara att bidra till ökat välbefinnande, till psykisk hälsa och möjliga vägar till återhämtning.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100 :- exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se