– Utvärdering av ett projekt riktat mot unga i riskzon för en kriminell livsstil.

Rapport nr 131

Social insatsgrupp är en lokal och individanpassad insats som riktar sig mot unga personer som befinner sig i en kriminell kontext. Insatsen går ut på att förebygga eller avsluta kriminalitet genom att viktiga aktörer i den unges liv ska samverka med varandra utifrån den enskilde ungdomens behov och förutsättningar.

Kommunens syfte med sociala insatsgrupper är att minska risken att unga väljer en kriminell livsstil genom tidiga, tydliga och samordnade insatser från samverkande aktörer.

FoU Södertörn fick uppdraget att utvärdera Huddinge kommuns arbete med sociala insatsgrupper, vilket genomfördes mellan februari och september 2014. Utvärderingen är en processutvärdering och syftet är att beskriva hur de samverkande professionella aktörerna, medlemmarna i projekt- och styrgrupp, ungdomarna och deras föräldrar tycker att sociala insatsgrupper har fungerat samt vilka framgångsfaktorer och utvecklingsområden som kan identifieras. Utvärderingen består av en kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvantitativa delen utgörs av uppgifter från kommunens socialtjänstregister som ger en målgruppsbeskrivning av de ungdomar som fått insatsen och hur det har gått för dem, och den kvalitativa delen baseras på intervjuer med personer som har medverkat i projektet.

Föreliggande rapport kan användas som underlag vid diskussion inför fortsatt arbete med sociala insatsgrupper, både för Huddinge kommun och för andra kommuner som står inför uppstarten av, eller redan befinner sig i, ett projekt kring sociala insatsgrupper.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100: – exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se