– Arbetet i kommunernas familjerätter i en specifikt avsedd lokal.

Rapport 128

Författare: Hélène Lagerlöf

FoU Södertörns skriftserie nr 128/14

Umgängesstöd utifrån domstolsbeslut i TR är en åtgärd som kan bli aktuell när föräldrarna inte på egen hand når en lösning om hur umgänget med deras gemensamma barn ska se ut. I denna typ av fall är det vanligt att en förälder som inte bor tillsammans med barnet har umgänge med barnet med någon typ av stöd från familjerätten. Syftet med undersökningen har varit att: ge en beskrivning av forskningsläget gällande umgängesstöd samt att beskriva de fyra kommunernas verksamheter och identifiera likheter och skillnader i verksamheterna samt att föra en diskussion om dessa. Tre frågeställningar har behandlats i rapporten:

 

  • Hur ser deltagande föräldrar, umgängespersoner, familjerättssekreterare samt chefer på verksamheten och dess målsättning?
  • Vilka likheter och skillnader framträder mellan de fyra kommunernas umgängesverksamheter?
  • Hur uppfattar inblandade aktörer (föräldrar, umgängespersoner, familjerättssekreterare samt chefer) möjligheterna att nå målsättningen med umgängesstöd inom ramen för verksamheten? Vilka faktorer i verksamheten kan anses inverka positivt och negativt på verksamhetens målsättning?

För att finna svar på frågeställningarna har aktörer (chefer, familjerättssekreterare, umgängespersoner och föräldrar) i verksamheterna intervjuats.

Studiens resultat visar att verksamheterna i de fyra kommunerna är relativt lika skillnader kommunerna emellan är i huvudsak på detaljnivå. Deltagande familjer och umgängespersonerna själva upplever att det finns en otydlighet kring umgängespersonernas roll i verksamheten. En otydlighet som ibland försvårar verksamheten och dess målsättning. Kontinuitet är ett viktigt ledord i verksamheten. Kontinuitet vad gäller personal i lokalen, att verksamheten sker i samma lokal varje gång bidrar till att barn och föräldrar känner sig trygga vilket inverkar gott på verksamheten. En god lekyta är väsentlig för verksamheten. Är lokalen för liten kan det inverka negativt på målsättningen med verksamheten. Att det finns en flexibilitet hos umgängespersonerna vad gäller föräldrars lämningar och hämtningar i lokalen (så att föräldrar inte behöver mötas i lokalen) är enligt deltagarna i studien en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Avslutningsvis framförde i princip samtliga intervjuade i studien behovet av parallella insatser från familjerättens sida riktade till föräldrarna då de ansåg att det ofta är föräldrarnas konflikt som förhindrar att målsättningen med umgängesstöd uppnås, nämligen att föräldrarna efter en tid med stöd löser umgängesfrågan för sina barn på egen hand.