– En aktgranskning.

Rapport nr 127

Författare: Kristina Engwall

FoU Södertörns skriftserie nr 127/14

Studien bygger på en analys av samtliga anmälningar under år 2012 som inkom till Diskrimineringsombudsmannen där samband med diskrimineringsgrunden funktionshinder registrerats. Sammanlagt handlar det om 485 stycken, vilket utgör ca en tredjedel av samtliga anmälningar detta år.

Det övergripande syftet med denna studie är att analysera vad anmälningarna handlar om med fokus på att identifiera mönster i upplevda hinder för personer med funktionsnedsättning. I detta sammanhang studeras också begreppet funktionsnedsättning/funktionshinder i ett diskrimineringssammanhang. På vilket sätt hänvisar anmälaren till funktionsnedsättning/ funktionshinder?

I studien har anmälningarna delats upp i tre kategorier beroende på hur anmälaren beskriver sin upplevda diskriminering. Den första kategorin upplever att de tillskrivs kollektiva negativa föreställningar om funktionshinder. Diskrimineringen antas bottna i omgivningens okunskap och fördomar. Den andra handlar om individer som använder sig av hjälpmedel men nekas använda dessa. Den tredje upplever att de har en funktionsnedsättning som berättigar till vissa rättigheter men att de nekas tillgång till dessa.

Det finns stora variationer avseende hur anmälarna definierar funktionshinder. Den som vill få sin diagnos accepterad stöder sig på en medicinsk funktionshinderdefinition medan den som anser att funktionhinder uppstår först då personen i fråga inte får tillgång till sina hjälpmedel hävdar en miljörelativ definition. Anmälningarna visar konkret hur människor relaterar till och skriver in sig i ett diskrimineringssammanhang.  Detta kan bidra med en förståelse för varför anmälningarna kan se så olika ut och att ett arbete mot diskriminering måste ske på olika nivåer och olika fronter