– tillämpning av arbetssätten Konflikt & försoning och Koordinator.

Rapport nr 124

Författare: Emma Isaksson.

Rapport nr 124/14

”Min metod kan man väl säga går ut på att skapa en god stämning, att lyssna, att ifrågasätta, och att försöka få dem att se sin, eller barnets situation framför allt, ur ett annat perspektiv och att vara väldigt tålmodig.”

Så karakteriserar en rådman vid tingsrätt sin uppgift i den nya arbetsmetoden Konflikt & försoning för föräldrar med svåra separationskonflikter. Citatet är hämtat ur denna rapport.

Uppsatsen fokuserar temat ”barnets bästa” i utvecklingsarbetet inom det familjerättsliga kunskapsfältet, utifrån två nya metoder där Konflikt & försoning är en. Den andra är Föräldrakoordinator, eller Koordinator, en utveckling av medlingsarbete som bygger mycket på att upprätta överenskommelser mellan de stridande föräldrarna och, inte minst, att finnas med i uppföljningen av överenskommelserna på längre sikt. Det är i de riktigt svåra konflikterna vi tänker oss att koordinatorn är verksam. Tålamod kan nog sägas vara en god karakteristik även av den professionella rollen koordinator.

Rapporten bygger på intervjuer med tjänstemän inom tings- och familjerätt samt observation av arbetsmetoderna i praktiken och samverkansarbetet mellan tingsrätt och familjerätt på FoU-Södertörn. Då rapporten både presenterar metoderna ingående och diskuterar deras praktik utifrån intervjumaterialet, fungerar den också bra som en introduktion av arbetsmetoderna för den som inte tidigare kommit i kontakt med dem. Texten präglas av ett gott pedagogiskt handlag, med stor tydlighet och logisk uppbyggnad. Därför finner vi det angeläget att utöka läsarkretsen utanför den akademiska världen till alla som har som uppdrag att underlätta barnets lidande under oket av föräldrar i konflikt om vårdnad och umgänge.

Uppsatsen är ett examensarbete i Folkhälsa (avancerad nivå) vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.