– En ny rapport om mobilisering till nätverksmöten

Rapport nr 118

Författare Tomas Bons och Eva Nyberg.

FoU-Södertörns skriftserie nr 118/13

I kommunernas socialtjänst är det vanligt att det finns speciella resurser för att arbeta med nätverksmöten. Haninge och Huddinge, som är stora förortskommuner till Stockholm, har båda sådana resurser. Nätverksgrupperna arbetar med att genomföra nätverksmöten för barnfamiljer som är aktuella för utredning då man bedömer att det kan finnas en risk för barnens utveckling och hälsa. Nätverksmötet kan också utgöra en del av socialtjänstens pågående insats i en familj.

Under några år har ett samarbete pågått med utvärdering av nätverksarbetet mellan Haninge och Huddinge och deras FoU-enhet, FoU-Södertörn. I en studie där nätverksmötets deltagare får komma till tals om vilken betydelse mötet har haft för dem har intervjuer genomförts med familjemedlemmar, som föräldrar och syskon, släktingar och vänner, samt professionella, som lärare, fritidsledare, behandlare m.fl. Studien redovisas i denna rapport. Den är unik av flera skäl. Genom att studien pågått under lång tid har ett stort material insamlats, mer än 50 intervjuer har genomförts. Inom nätverkslitteraturen är nog metodhandboken, som diskuterar teorin bakom nätverksarbetet och instruerar hur en nätverksprocess ska genomföras, den vanligaste publikationen. Utvärderingar som denna är ovanliga. Dessutom är det en specifik del av nätverksprocessen, mobiliseringen eller förberedelsearbetet innan nätverksmötet, som fokuseras i den här undersökningen.

Här har utvärderats en verksamhet med nätverksarbete med familjer vars barn utreds eller får insatser inom den sociala barnavården. Att delta i en nätverksprocess under dessa villkor är speciellt då relationen mellan myndighet och privat nätverk särskilt tydligt präglas av den blandning av stöd och kontroll som socialtjänsten utövar. Några slutsatser om nätverksprocessen som diskuteras i rapporten handlar om nätverksledarens roll, mötets strukturer och varför nätverksmötet inte används oftare i socialtjänstens familjearbete. Att som inbjuden känna sig delaktig i förberedelserna inför mötet, att känna sig osäker inför nätverksmötet och hur man som deltagare kommer till tals under mötet är några aspekter ur såväl det professionella och det privata nätverkets perspektiv som tas upp. Förhoppningsvis kommer rapporten till nytta för alla som arbetar med nätverksprocesser, liksom för dem som funderar över hur nätverksarbete bättre skulle kunna tas till vara som resurs i familjearbetet. Vi hoppas att den blir en användbar röst i samtalet om nätverksarbetets konstruktion.

Rapportens författare Tomas Bons arbetar som forskningsassistent och Eva Nyberg som forskningsledare vid FoU-Södertörn.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100:- exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se