– Nacka, Haninge, Södertälje och Värmdö. En studie av verksamheter riktade mot unga

Rapport nr 117

Författare: Tomas Bons och Hanna Ginner Hau

Rapport 117/13

Rapporten ger – genom bland annat intervjuer och deltagande observation – en inblick i verksamheter som riktar sig till unga i fyra kommuner.

Verksamheterna är sinsemellan olika. De som studerats i Värmdö och Nacka är ”Polarna”, en verksamhet där ungdomar rekryteras och utbildas till så kallade polare. En central tanke är att involvera ungdomarna själva och bygger på tanken om ”unga för unga”.

Den verksamhet i Södertälje som ingår i studien kan beskrivas som traditionellt fältarbete med uppsökande verksamhet. I Haninge är det projektet Unga Inspiratörer som studerats. Projektet syftar till att skapa attraktiva mötesplatser utifrån ungdomars egna intressen, önskemål och behov.

Samtliga verksamheter är gedigna och väl genomförda. De ungdomar och föräldrar som bidragit med sina erfarenheter har uteslutande en positiv syn på verksamheterna och tillskriver dem stor betydelse för en positiv utveckling