– hur barnperspektiv och begreppet ”normalt föräldraansvar” används.

Barnperspektiv i LSS-handläggning En aktgranskning

Författare: Kristina Engwall

Rapport 115/13

Rapporten granskar hur barnperspektiv och begreppet ”normalt föräldraansvar” används i LSS-akter.

Studien bygger på en kvalitativ granskning av 56 LSS-akter som handlar om barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i åldern 0- 20 år. Frågor som ställs är hur barnen beskrivs, hur de kommer till tals och vilken betydelse deras åsikter ges. Dessutom diskuteras hur begreppet ”normalt föräldraansvar” används och motiveras.

Av de flesta akter framgår att handläggarna träffar barnen. Däremot är det svårt av akterna att förstå vilka frågor barnen svarat på, huruvida det är barnens egna ord och hur beslutet gynnar barnens bästa. Det framgår vidare att det är svårt att förstå vilken kunskap begreppet ”normalt föräldraansvar” baseras på.

Dessa resultat diskuteras också i ljuset av Shiers delaktighetsmodell vilket visar att det finns ett stort utrymme för förbättringsarbete avseende barnperspektivet i LSS-handläggning. I modellen betonas skillnaden mellan att den enskilde handläggaren försöker använda ett barnperspektiv eller att organisationen har en policy för att anlägga ett barnperspektiv. En policy medför också att handläggaren förses med de resurser han eller hon behöver för att kunna tillämpa ett barnperspektiv.