– utvärdering av ett projekt som finansierades av samordningsförbund

Rapport nr 113

Författare: Hjördis Gustafsson.

Rapport nr 113/13

FoU-rapporten och projektets slutrapport, med arbetssätt, går att ladda ner.

Det tvååriga projektet UtiJobb finansierades av samordnings- förbundet HUSAM i Huddinge och pågick 2011 – 2012. Såväl deltagare som projektmedarbetare har intervjuats vid flera tillfällen. Projektchef, HUSAM:s samordnare och samverkansparter har intervjuats enskilt vid enstaka tillfällen.

Projektet riktade sig till personer mellan 18 och 64 år som fått minst en neuropsykiatrisk diagnos. För att delta ställdes ytterligare krav. De skulle kunna nå arbete inom 12-18 månader; ha påbörjade rutiner för sin dagliga livsföring; förstå och acceptera sin funktionsnedsättning; gärna ha tidigare arbetslivserfarenhet; ej ha utvecklingsstörning eller pågående missbruk.

Då det var ett litet antal sökande som uppfyllde kriterierna erbjöds andra, med sämre förutsättningar, plats. Man kan säga att målet att minst 50 deltagare skulle genomgå projektet kom i konflikt med kriterierna för deltagande i projektet. En revidering av målen gjordes det andra året då beslutet om 40 deltagare togs. Projektet uppnådde därmed de uppsatta målen: 43 personer har deltagit i insatsen (målet var minst 40 deltagare); 30% var efter utskrivning i arbete (nystartjobb, lönebidrag, OSA) eller studier (målet var minst 25%).

Den övergripande bedömningen är att projektmedarbetarna har stått relativt ensamma med beslut om vilka som skulle delta och hur arbetet skulle utformas. Att projektmedarbetarna anpassade verksamheten till de brukare som skrevs in innebär att de utförde sådant, som att få ordning på vem som stod för försörjning, etablera kontakt med läkare etcetera, vilket tog tid från arbetsrelaterade områden.

Bedömningen är att medarbetarna hittade arbetssätt som fungerade väl för deltagare som behöver omfattande stöd, erbjöd stöd som fyller en social och stödjande funktion, skapade en stämning som gjorde att deltagarna trivdes och kände sig välkomna. De har använt sig av Supported Employment, och funnit metoder för att kartlägga individens förmågor och svårigheter, söka praktikplatser samt ge deltagarna stöd under praktikperioden och i att stärka individen. Se projektmedarbetarnas egen sammanställning där arbetssätt presenteras.

Utvecklingsområde: Samverkan. Det tar tid för en ny verksamhet att hitta arbetssätt. Om medarbetarna dessutom är nya för varandra, i kommunen och omgivande organisationers regler, begränsningar och möjligheter tar det än längre tid. För att underlätta igångsättande av en ny verksamhet och kontakter i kommunen krävs handledning och styrning av personer som är insatta i området. Situationen hade kunnat underlättas av ett samarbete i betydelsen delat ansvar mellan parterna i samverkansteamet, snarare än samverkan