– kursdeltagare från en socialpsykiatrisk enhet

Rapport 112b

Författare: Ulrika Singman Rapport nr 112/13

Under våren och sommaren 2012 genomfördes studiecirkeln ”Din egen makt” i Botkyrka genom ett samarbete mellan det lokala studieförbundet Vuxenskolan och Botkyrka socialpsykiatri. Studiecirkeln bygger på ett studiematerial med samma namn som är skapad av medlemsförbundet Nationell Samverkan för Psykiskt Hälsa, NSPH, en organisation som representerar 13 patient-, brukar och anhörigorganisationer.

”Din egen makt” är den första av tre studiecirklar som syftar till att stärka personers egna förmågor att skapa förändring.  Tanken är att deltagarna ska utvecklas till goda representanter för sig själva och för människor med liknande erfarenheter av psykisk ohälsa. Projektet finansierades med stöd från Allmänna arvsfonden och fram till hösten 2012 hade 110 cirklar genomförts över landet via de lokala studieförbunden.

I Botkyrka genomförde tre grupper, med deltagare från den socialpsykiatriska enheten, studiecirkeln.

Utvärderingen bygger på intervjuer med sex deltagare från de tre studiecirkelsgrupperna samt på resultat från en enkätundersökning med tolv deltagare.

Studiecirkeln upplevdes som ett positivt inslag i tillvaron, något utöver de vardagliga rutinerna. Ledaren var en nyckelfigur och stor vikt lades vid dennes förmåga att göra alla delaktiga och att låta alla deltagare komma till tals. De övriga deltagarnas egna berättelser var viktiga för informanterna och gav upphov till gemenskap. Stödstrukturer – som ledsagning till träfflokalen och personer som kunde påminna om dag, plats och tid – underlättade deltagandet. Språket i boken uppfattades vara på en bra nivå och hanterligt för en person med grundläggande SFI-kunskaper.

Utvecklingsområde: Förberedelser inför studiecirkeln. Ett förslag är att en informatör, som de presumtiva deltagarna känner från sin dagliga omgivning, på träfflokalen eller i gruppboendet bjuder in till en informationsträff. Vid detta tillfälle är det bra om cirkelledaren presenterar sig, och att påpeka att cirkeln inte ställer andra krav på prestation än att delta.