– utvärdering av ett projekt som samfinansierades av kommun och landsting

Rapport 111

Författare: Åsa Bringlöv & Hjördis Gustafsson. Rapport 111/13

Hästskons mellanvårdsboende riktar sig till personer med komplexa vårdbehov. Såväl boende som anhöriga och anställda har intervjuats vid flera tillfällen. Samarbetsparter har intervjuats enskilt vid enstaka tillfällen.

Den övergripande bedömningen är att mellanvårdsboendet underlättar psykiatriska och sociala insatser då de anställda är såväl förankrade hos som samfinansierade av huvudmännen (Tyresö kommun och Stockholms läns landsting) och dagligen samarbetar under samma tak. Mellanvårdsboendet innebär en positiv förändring för de boende gällande psykisk hälsa och social situation.

Bedömning är att mellanvårdsboendet geografiska närhet till den psykiatriska öppenvården (Carema Hjärnhälsan AB) och att verksamheten drivs som ett gemensamt projekt är faktorer som bidrar till god samverkan. Att personalomsättningen vid Carema Hjärnhälsan AB varit relativt stor har dock varit besvärligt. Boendet svarar mot behoven hos målgruppen som får en större stabilitet i tillvaron. Det utgör vidare en bra grund för utredning av individernas behov i vardagen och utslussning till ett mer självständigt boende samt fyller behov som inte har tillgodosetts tidigare.

Utvecklingsområde: Utslussning. Av de klienter/patienter som har bott längre än ett år på mellanvårdsboendet blir flera kvar. Skälet är dels att de behöver längre tid för att nå stabilitet och få en hållbar behandlingsallians att bygga vidare på, dels att det saknas lämpliga boendeformer att länka över till. Mellanvårdsboendet är ett steg mot ett mer självständigt liv, men en del personer är inte redo för eget boende, eller saknar egen lägenhet. Det behövs således dels boenden med samma omhändertagande nivå, men med möjlighet att bo längre period, dels boenden med möjlighet att träna för eget hushåll och med personal tillgänglig delar av eller hela dygnet, dels tillgång till lägenheter i ordinarie flerfamiljshus