– exempel från gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning

Hantera övervikt och_

Författare: Anahita Assadi. Rapport nr 110/12

Det här är FoU-Södertörns andra rapport som handlar om det dilemma personalen i gruppbostäder kan uppleva då boende – med utvecklingsstörning – äter eller dricker för mycket och samtidigt ska uppmuntras till att göra egna val.

Den första rapporten i samma serie: “När mat och alkohol på gruppbostaden blir ett dilemma – om livsstilsrelaterad problematik bland personer med utvecklingsstörning.” av Karin Steive. Nr 106/12

Den nya rapporten bygger på intervjuer med anställda vid gruppboenden och ger exempel på arbetssätt som de tycker varit framgångsrika i arbetet med att hantera övervikt och alkoholmissbruk. FoU-Södertörns roll har varit att dokumentera arbetssätt som personalen bedömt som framgångsrika, men också att kritiskt granska det som sägs och föra en diskussion om för- och nackdelar med olika metoder utifrån funktionshinderpolitikens intentioner.

Här ges konkreta tips på hur personal kan arbeta med livsstilsrelaterad problematik, men det stora värdet ligger i att lyfta upp och problematisera frågor av detta slag.

Rapporten riktar sig till professionella och privatpersoner som kommer i kontakt med personer med utvecklingsstörning som äter mat eller dricker alkohol på ett sätt som gör personen ifråga eller omgivningen bekymrad.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100 kronor exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se

Illustratör Karin Nyberg