– vikten av att utveckla metoder som bättre tar tillvara barns rätt att komma till tals i utredningssituationen

Författare: Gudrun Wahlström. Rapport nr 11/00

Denna studie handlar om hur barn själva kommer till uttryck i mötet med socialarbetaren i en barnavårdsutredning enligt Socialtjänstlagen 50 a §. Den handlar också om vilken innebörd barns utsagor tilldelas i mötet med socialarbetaren.

Resultatet visar att det är svårt att urskilja barnets egen röst. Flera samverkande faktorer i utredningssituationen tycks försvåra att samtal mellan barnet och socialarbetaren kommer till stånd. Tid och regelbundenhet i kontakten med barnet är betydelsefullt för att samtal skall utvecklas mellan barnet och socialarbetaren. Författaren lyfter fram vikten av att utveckla metoder som bättre tar tillvara barns rätt att komma till tals i utredningssituationen.

Rapporten finns endast i tryckt form och kostar 100:- exkl. moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se