– att utveckla samhällets insatser för barn och unga i familjehem

Rapport nr 109

Författare Susanne Marklund  Rapport nr 109/12

Under de senaste åren har frågorna om samhällets insatser för barn och unga som far illa rönt stor – och berättigad – uppmärksamhet. En viktig del i arbetet för att utveckla den sociala barn- och ungdomsvården är att få till stånd en bättre uppföljning av insatserna. Detta av flera skäl. Ett är att det är viktigt för barnet eller ungdomen, ett annat är att det är bara genom att följa upp olika insatser vi kan lära vilka insatser som fungerar bäst. Ytterligare ett skäl är att en bättre uppföljning kan bidra till en utveckling av det professionella sociala arbetet med utsatta barn och ungdomar.
Detta har också utgjort utgångspunkter för Susanne Marklunds arbete med att ta fram en uppföljningsmodell för familjehemsplaceringar, vilket redovisas i denna rapport. ”Min största drivkraft och syfte med projektet har varit att försöka medverka till att barn som placeras i familjehem ska få det bättre” skriver hon i inledningen.
Den uppföljningsmodell som presenteras bygger på att familjehemssekreterarna, efter avslutad placering, besvarar en enkät där svaren sammanställs och blir möjliga att jämföra. På detta sätt blir modellen såväl ett verktyg för den enskilde handläggarens systematiska reflektion över en avslutad placering, som ett sätt att sammanställa kunskaper om familjehemsvården och hur den bedrivs i kommunerna.
Arbetet med uppföljningsmodellen har skett i samarbete med familjehemssekreterare i Södertörnskommunerna, och i samråd med det nätverk av familjehemschefer som finns på Södertörn.

Rapportens författare Susanne Marklund arbetar som familjehemssekreterare i Botkyrka kommun.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100:- exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se