– om planering och byggande av LSS-bostäder

Rapport_nr_103[1]

Författare: Charlotte Fagerstedt. Rapport 103/11

Hur vill unga med funktionsnedsättning bo när de flyttar hemifrån? De flesta kommuner arbetar med planering och byggnation av LSS-bostäder. En svårighet är att snabbt kunna erbjuda en LSS-bostad samtidigt som bostäder av ekonomiska skäl inte kan stå tomma i avvaktan på nya hyresgäster. Sällan diskuteras dock vilka slags LSS-boenden som ska byggas. Den här rapporten tar sin utgångspunkt i ungdomars och unga vuxnas tankar om hur de vill bo i framtiden. De har alla behov av hjälp och stöd i olika omfattning och rapporten fokuserar på ungdomar med utvecklingsstörning och ungdomar med Aspergers syndrom.

Genom enkäter och intervjuer försökte denna studie att ta reda på hur ungdomar med funktionsnedsättningar vill bo i framtiden. Det visade sig inte vara helt enkelt. Ett resultat är svårigheterna att via enkäter få kunskap om unga vuxnas önskemål avseende ett framtida boende. Ett annat att ungdomar med utvecklingsstörning inte börjat fundera över sitt framtida boende – boendefrågor kan vara ett känsligt ämne. Rapporten visar således på viktiga frågor som behöver lyftas fram och diskuteras.

Denna studie är en av få inom ett område som kräver mer forskning. Kommunernas investeringar i LSS-bostäder påverkar vilka slags bostäder som kommer att finnas tillgängliga flera decennier framöver – när bostäderna väl är uppförda måste de användas. Planering av LSS-boende är därför en viktig framtidsfråga och det kan tyckas som en självklarhet att de som ska bo där också ges möjligheter att påverka hur bostäderna ska utformas.

Rapporten berör flera olika aspekter av boendefrågor inom LSS-verksamheter och vänder sig således till en bred läsekrets.