– socialtjänstens förebyggande arbete i den mångkulturella förorten

Rapport_101[1]

Författare: Marianne Engqvist, Eva Nyberg, Marcela Puga. Rapport 101/11.

Rapporten illustrerar familjearbetet på en familjecentral som genomförs av socialtjänstens personal. Familjecentralen ligger i ett bostadsområde där svenska familjer är lätt räknade och socialtjänstens arbete präglas i stor utsträckning av familjeproblem som följer av ofrivillig migration. Socialtjänstens personal utgörs av en kurator och en familjebehandlare. Särskilt intressant är slutsatser om hur familjecentralens organisation med samlokalisering av barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola och socialtjänst i praktiken möjliggör ett psykosocialt stöd som faktiskt inte existerar om ett sådant samarbete saknas i omsorgen om de minsta barnen. Rapporten ger en tydlig illustration av vinsterna med samverkan.

Initiativet till studien togs av personalgruppen vid Familjecentralen Vårby. Samtalen rörde initialt vilka av familjernas livsområden, vilka aspekter av arbetet med familjerna och vilken personalsamverkan man önskade granska. Materialet till studien växte fram i en dialog mellan kurator, familjebehandlare och Eva Nyberg, forskningsledare vid FoU-Södertörn. Det utgörs av en berättelse om arbetet med varje familj.

Rapporten är resultatet av ett samarbete mellan forskningsledare Eva Nyberg, kurator Marianne Engqvist och familjebehandlare Marcela Puga. De båda senare har mångåriga anställningar och erfarenheter från det förebyggande arbetet vid familjecentralen.