– ungdomars uppfattning om samhällets och föräldrars reaktion på de brott som de begått och hur de upplever påföljden ungdomstjänst

Rapport nr 100

Författare Tomas Bons. Rapport 100/11

Ungdomsperioden är en tid av prövning. Man provar olika möjliga livsstilar inför sitt fortsatta liv. Ibland utmanas eller t o m överskrids samhällets normer och regler i detta sökande. Ungdomarna i denna undersökning har alla begått ett brott och blivit dömda till ungdomstjänst.
Samtidigt så befinner sig ungdomarna i skärningspunkten mellan att vara barn och att vara vuxna, utvecklingsmässigt men också juridiskt. Samma brott kan få mer avgörande och långtgående konsekvenser om det hade utförts, låt oss säga, ett halvt år senare då barnet varit myndigt. Man kan uttrycka det som att de lever i en gränszon.

Vad denna undersökning försöker belysa är hur ungdomarna upplever samhällets och, inte minst, föräldrarnas reaktion på de brott som de begått. Men också hur de upplever påföljden ungdomstjänst. Samt om någon förändring av ungdomarnas livsstil och tankemönster kan knytas till deras erfarenheter av ungdomstjänst.

I slutsatserna av studien finns många berättelser som anknyter till personlig utveckling. Ungdomarna uttrycker själva att mycket under denna tid har förändrats. För många av ungdomarna har det varit en händelserik och turbulent tid.
I studien finns ansatsen att försöka beskriva ungdomarnas upplevelser under hela denna process utifrån deras perspektiv, att låta ungdomarna med egna ord beskriva vad de varit med om.

Rapportens författare Tomas Bons arbetar som forskningsassistent vid FoU-Södertörn.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100:- exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se