Ny studie om familjehemsplacerade barns umgänge och annan kontakt med anhöriga och närstående: en studie utifrån ett barnperspektiv

FoU-Södertörn fick 2017 ett uppdrag av Socialstyrelsen att utvärdera Södertörns bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge. I den studien framkom bl. a. svårigheter att ta reda på barnets inställning till umgänge med närstående. Vi kommer därför gå vidare med en studie om umgänge utifrån ett barnperspektiv. En kort sammanfattning om studien:

Syfte med studien: Den fortsatta kontakten med anhöriga kan ha stor betydelse för familjehemsplacerade barns hälsa, utveckling och tillfredsställelse med livet. Den kan ha betydelse för utfallet av placeringen. För att kontakten ska vara gynnsam för barnet behöver den vara väl planerad och av god kvalitet. Tillräckligt stöd behöver ges när det finns behov. Men vad betyder kvalitet och tillräckligt stöd utifrån barnens egna perspektiv? I en ny studie undersöker vi barns perspektiv på umgänge och annan kontakt med sina anhöriga. Syftet är att analysera barns berättelser om sina erfarenheter. Ett syfte är också att belysa barns erfarenheter av hur deras åsikter och vilja i umgängesfrågan hanteras.
Tillvägagångsätt: För att besvara frågeställningarna kommer dels muntliga intervjuer att genomföras, dels kommer skriftliga berättelser att samlas in. Muntliga och skriftliga berättelser kan komplettera varandra.

Behöver hjälp från kommunerna: Har ni i er kommun unga som vill delta i studien? Har ni kontakt med familjehemsplacerade barn i åldrarna 10-17 år som kan vara intresserade av att delta  i vår studie. Hör gärna av er till oss; Christina Sandahl eller Ann-Sofie Bergman