Syftet med denna kartläggning av öppenvården för vuxna med missbruksproblematik i Södertörnskommunerna och Region Gotland har varit att öka kunskapen om variationen av tillämpning av olika metoder och insatser och vad som kännetecknar de olika enheternas verksamheter. Läs mer och ladda ner rapporten här