158/17 Öppenvårdslandskap med variationer – insatser i Södertörns missbruksvård

145/16: Varför kommer de tillbaka?

143/16: Brukarmedverkan på verksamhetsnivå inom psykiatri, missbruks- och beroendevården

142/15: Samforskning som utvärdering inom socialtjänst – ett sätt att knyta ihop säcken?

CRAFT

Efter fängelset – åtta personer berättar om tiden efter anstaltsvistelse

97/11: Från text till praktik – Arbetet med nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Södertörn

96/11: Brukares erfarenheter av kontakt med socialtjänsten och hälso – och sjukvården

95/11: Utvärdering av utbildning – i de nationella riktlinjerna i missbruks- och beroendevård i Södertörn

93/10: ASI – inget självspelande piano

87/10: Lokal behandlingsgaranti i Botkyrka

83/10: Korta väntetider och uppsökande verksamhet

77/09: Att göra nya val

74/09: Missbruksarbete i förändring – en missbrukssektions förändringsarbete av utredningar och öppenvårdsarbete

68/08: Utsluss -från missbruk till kontakt med arbetslivet

58/07: Fyren – länken som saknades i vårdkedjan. En rapport om en mötesplats för människor med missbruksproblem

56/07: Att samla ansvaret för behandlingsinsatserna. ACT-arbete för personer med psykisk sjukdom och missbruk

52/06: Att möta hemlösa på härbärget – en möjlighet till planerade insatser?

46/05: Mot drogfrihet – ungdomar i öppenvårdsbehandling berättar.

43/05: Den drogförebyggande samordnaren som ett kommunalt åtagande i projektform. En central specialistfunktion eller en liten verksamhet i periferin?

18/01: KOLLEGIEGRANSKNING 2 – socialarbetare från tre kommuner granskar och utvärderar varandras arbete med missbrukare.

6/99: Dokumentation och utvärdering av Flemingsbergs öppenvårdsbehandling "Kursen". Belysning av en behandlingsprocess ur ett pedagogiskt perspektiv

Brukarmedverkan på verksamhetsnivå inom psykiatri, missbruks- och beroendevården

Samforskning som utvärdering inom socialtjänst – ett sätt att knyta ihop säcken?

Varför kommer de tillbaka?