Det började med en föreläsning för personal inom socialpsykiatrin i en av södertörnskommunerna. Föreläsningen hölls av Gunnel Andersson, medarbetare vid FoU Södertörn, och handlade om relationens betydelse i vardagsnära socialt arbete. I pausen tog chefen för en gruppbostad kontakt med föreläsaren och berättade att personalgruppen blivit entusiastisk över den ”forskande blicken”. Nu undrade chefen om vi kunde träffas och prata vidare.

Under samma period hade vi på FoU beslutat att studera delaktighets- och självbestämmandebegreppen inom funktionshinderområdet. Delaktighet var ett ord som varit på modet en tid med fenomen som ”delaktighetsmodellen” och ”Myndigheten för delaktighet”. Förutom dokumentstudier ville vi göra en fallstudie vid en gruppbostad för att se hur boende och personal förhöll sig till detta.

När så en medarbetare från ovannämnda gruppbostad kontaktade FoU och berättade om dilemman de hade att hantera i sin vardag, dilemman som handlade om just självbestämmande och delaktighet frågade vi direkt: vill ni ingå i vår studie?

Så startade ett samarbete med en personalgrupp vid en gruppbostad som (hittills) pågått under två år. Efter ett par träffar när vi diskuterat studiens inriktning bestämde vi, tillsammans, följande:

 1. Vår kontaktperson vid gruppbostaden konstruerade ett antal kortare fallbeskrivningar av situationer som upplevdes problematiska av personalen.
 2. Dessa fall utgjorde sedan grunden för en gruppintervju med personalgruppen som spelades in på band.
 3. Intervjun analyserades och resultatet återfördes vid ytterligare en träff tillsammans med resultat från studier av föreskrifter, lagtexter och förarbeten.
 4. I nästa led enades vi om att intervjua brukarna om deras syn på delaktighet och självbestämmande. Intervjuerna genomfördes av de två involverade FoU-medarbetarna.
 5. Intervjuerna analyserades och sammanfogades med ett nytt och för området annorlunda teoretiskt perspektiv (tidsgeografi).
 6. Resultatet presenterades  för personalgruppen, både muntligt och skriftligt. Vi diskuterade resultatet tillsammans och reflekterade över huruvida det teoretiska resonemanget kastat nytt ljus över deras arbete. Somliga menade att ett begrepp som ”lokal ordningsficka” var direkt applicerbart på gruppbostaden och även användbart i det dagliga arbetet.
 7. Ur intervjuresultatet väcktes idén att fördjupa ett viktigt tema som framkommit och som handlade om pengar och brukarnas oro för otillfredsställande rapportering från sina gode män. Två personer ur personalgruppen genomförde så en intervju med en grupp brukare om detta tema, vilket så småningom kom att betyda en förbättring av de ekonomiska rutinerna. Det resulterade också i en artikel.
 8. FoU Södertörns bearbetning och analys av personalgruppens diskussion och reflektion samt intervjuer med de boende resulterade i rapporten Självbestämmande  – ett dilemma i gruppbostäder? – Ett annat sätt att se på saken.
 9. Resultatet presenterades vid en konferens i den aktuella kommunen. Chefen och en anställd vid LSS-bostaden samt de två medarbetarna från FoU Södertörn berättade även om samarbetet mellan FoU och gruppbostaden, hur det började, vad det gav och idéer om vad som kan ske fortsättningsvis.
 10. Samarbetet och studiens resultat kommer presenteras av gruppbostadens och FoU Södertörns medarbetare på Intradagarna, en tvådagars konferens i september 2017.
 11. Studiens resultat publiceras i en artikel i Intra Nr 1 2017.