Två forskningsledare vid FoU Södertörn genomförde en forskningscirkel  tillsammans med en personalgrupp vid en av Haninges stödbostäder. Det övergripande syftet med forskningscirkeln var att personalen skulle få möjlighet att reflektera över sitt eget arbete och vad som kännetecknar ett ”gott liv” för en person med funktionsnedsättningar som bor i en stödbostad. Inledningsvis samlades hela socialpsykiatriska enheten (ca 100 personer) med föreläsningar och gruppdiskussioner. Därefter träffades personalgruppen och FoU:s medarbetare  en halv dag vid sex tillfällen. I forskningscirkeln ingick litteraturstudier, presentation av aktuell forskning, personalintervjuer med brukare, skriftliga och muntliga reflektioner samt diskussioner tillsammans med forskarna. Avslutningsvis samlades hela enheten igen då resultatet från forskningscirkeln presenterades av personalgrupp samt forskare.