Se film om utbildningen.

Läs rapporten Familjehemsutbildning – när familjer tar emot ensamkommande barn och ungdomar. FoU Södertörns skriftserie nr 148/16.

FoU Södertörn har utvecklat en arbetsmodell och genomför utifrån den en familjehemsutbildning som riktar sig mot familjehem som tar emot ensamkommande barn och ungdomar. Detta mot bakgrund av att dessa familjer i många fall inte rekryteras in i den ordinarie familjehemsutbildningen som pågår fortlöpande i kommunerna.

Utbildningen vänder sig både till familjehem som inte haft någon tidigare kännedom om det placerade barnet och till familjer som har kunskaper om barnen sedan tidigare – så kallade släkting- och nätverkshem. Familjehemmens skiftande bakgrunder innebär att vi använder tolk.

Den tar avstamp i Socialstyrelsens kunskapsunderlag ”Ett hem att växa i”, vilket är ett utbildningsmaterial indelat i åtta grundläggande teman. Samtliga teman behandlas i vår arbetsmodell men vi har skapat en tydligare inriktning mot nämnda familjehems specifika kunskapsbehov.

Arbetsmodellen innebär att utbildningsledarna använder sina olika kompetenser. Dels av att arbeta som familjehemssekreterare och utbilda familjehem, dels av att vetenskapligt studera olika slags frågor kopplade till forskningsområdet ensamkommande barn och unga.

Frågeställningar denna arbetsmodell tillför Socialstyrelsens kunskapsunderlag är till exempel:

 • Vilka är de ensamkommande barnen som kommer till Sverige idag?
 • Svensk asylprövning.
 • Migrationsverkets och socialtjänstens roll.
 • Tredelat föräldraskap – god man.
 • Barndomar och familjer i världen.
 • Forskning om familjehemsvård för ensamkommande.
 • Traumamedvetenomsorg (TMO).
 • Stress och påfrestningar – före och efter ankomsten.
 • Återupptagna familjekontakter.
 • Fortsatt ansvar för familjen.
 • Skolans och hälso- och sjukvårdens roll för ensamkommande.
 • Återföreningar.