F:et i FoU Södertörn står för forskning. U:et står för utveckling, utbildning och utvärdering. O:et som binder ihop F:et och U:et står för ”och” visar på kopplingen mellan forskning och utvecklingsarbete. Med andra ord: U:et bygger på vår och/eller andras forskning och F:et, vår forskning, ska gynna socialtjänstens utveckling. FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete.

”BBIC” och ”Familjehem” har två ansvariga som arbetar långsiktigt och specifikt med respektive område. BBIC har en BBIC-samordnare som utbildar. Familjehem har en utvecklingsledare som arbetar både med utbildning och utvecklingsarbete. För mer information om  BBIC. För mer information om utvecklingsarbetet inom Familjehemsvården.

På den här sidan ger vi exempel på vad U:et innebär och vad vi kan hjälpa er verksamhet med inom U:et.

Kommun – Högskola – FoU i samverkan

Södertörnskommunerna lämnade förslag på vad de ville få belyst i den egna verksamheten. Studenter i socialt arbete på Södertörns högskola tog sig an uppgiften och skrev en uppsats. FoU Södertörn har fungerat som mellanhand. Resultatet blev två uppsatser.

Systematisk uppföljning – workshops

FoU Södertörn genomförde tillsammans med utvecklingsledarnätverket i Södertörnskommunerna ett utvecklingsprojekt kring hur systematisk uppföljning kan förbättras inom individ- och familjeomsorgen.

Läs mer om utvecklingsarbetet

Utvecklingsarbete – familjer som lever i en komplex livssituation

Socialsekreterare i Nacka ville titta närmare på familjer som varit aktuella vid socialtjänsten i många år. Hade de kunnat hjälpa dem på ett annat sätt – sett i backspegeln?

Läs mer om utvecklingsarbetet

Utbildning för familjehem som tar emot ensamkommande

FoU Södertörn har utvecklat en arbetsmodell för familjehemsutbildning. Den tar avstamp i Socialstyrelsens kunskapsunderlag ”Ett hem att växa i”.

Läs mer om utbildningen.

Se filmen om familjehemsutbildningen.

Högintensiv utvärdering

Som ett led i sin verksamhetsutveckling genomförde Botkyrkas socialpsykiatriska enhet en total översyn av sin verksamhet 2016.

Läs mer om utvärderingen.

Hur praktiknära forskning kan växa fram

Det började med en föreläsning för personal och vidare till en studie i en LSS-bostad som i sin tur ledde till en konferens.

Läs mer här.

Forskningscirkel vid en gruppbostad

Syftet med forskningscirkeln var att personalen skulle få möjlighet att reflektera över sitt eget arbete och vad som kännetecknar ett ”gott liv” för en person med funktionsnedsättningar som bor i en stödbostad.

Läs mer här.

Lärande utvärdering – ett stöd i utvecklingsarbete

FoU Södertörn arbetar med praktiknära forskning och utveckling. Det innebär bland annat att vi, tillsammans med anställda, skapar kunskap om den aktuella verksamheten bland annat genom lärande utvärdering.

Läs mer om lärande utvärdering.

Se filmen om lärande utvärdering.

Externt projektstöd – när det gnisslar i maskineriet

Ibland uppstår det problem i ett projekt. Orsakerna kan vara många. För den som befinner sig i projektet kan det vara svårt att bedöma situationen och identifiera var problemen ligger. Situationen kan skapa förvirring, frustration och slitningar. I vissa lägen behövs någon utifrån som ser och speglar vad som sker.

Läs mer här.

 

Mobilisering till nätverksmöten – ett flerårigt utvärderingsprojekt

Under några år har ett samarbete pågått med utvärdering av nätverksarbetet mellan Haninge och Huddinge och FoU Södertörn.

Läs mer om projektet som metod- och kunskapsutveckling här

Läs hela rapporten här

Se en film om nätverksarbete här