Utvecklingsledarnätverket inom individ- och familjeomsorg och FoU Södertörn anordnade i maj 2017 en tematräff om avvikelserapportering.

Lex Sarah är en bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär att den som arbetar med att ge service och omvårdnad inom socialtjänstens område är skyldig, enligt lag, att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden i verksamheten. Namnet lex Sarah kommer från undersköterskan Sarah Wägnert, som 1997 i massmedier avslöjade vanvård på ett vårdhem i Solna. Detta ledde till att bestämmelserna om att anmäla sådana förhållanden infördes i socialtjänstlagen. Lex Sarah är en del i det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas i verksamheter inom socialtjänsten och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet är att komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen.

Joachim Heimersson, utvecklingsledare i Huddinge berättade om arbetet med kommunens kvalitetsledningssystem, där avvikelserapportering, lex Sarah och klagomålshantering ingår. Fokus är att få till ett helhetstänkande i det systematiska kvalitetsarbetet och att göra medarbetarna delaktiga. Kommunen har nu tagit fram tjänstekartor där rutiner och riktlinjer samlas i ett och samma dokument för att underlätta handläggningen.

Kvalitetsutvecklare Jennie Enström berättade om hur arbetet fortskrider i Södertälje med att ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner för hanterandet av avvikelser. Viktigt är att tydliggöra vad som skiljer avvikelser, lex Sarah och klagomål åt, samt att tydliggöra vem som har ansvar för vad. Avvikelsearbetet handlar om att utveckla kvaliteten i verksamheten, att uppmärksamma eventuella brister för att så snabbt som möjligt kunna åtgärda dem.

Mari-louise Brunstedt är lex Sarah-samordnare i Haninge för Socialförvaltningen – som har en lex Sarahgrupp bestående av lex Sarahsamordnare och sex lex Sarahutredare (enhetschefer). Sammanställning av antal inkomna lex Sarah görs varje år där det ingår förbättringsbehov som sedan redovisas för politikerna i nämnd. Mari-louise beskrev vikten av att få bort syndabockstänkandet och istället se till systemfel och att det är viktigt med återkoppling till den medarbetare som skrivit en lex Sarah-rapport.

Deltog gjorde även representanter från Botkyrka, Nynäshamn, Tyresö och Värmdö.

FoU Södertörn har en sammankallande roll i kommunernas nätverk för metodstödjare, kvalitetsutvecklare och utvecklingsledare inom IFO. Syftet med nätverket är att skapa förutsättningar för samarbete och metod- och kunskapsutveckling över kommungränserna.