För tredje året i rad arrangerade FoU Södertörn tillsammans med KNUT och FoU Nordväst en konferens om försörjningsstöd i Södertälje. 32 kommuner deltog. Eva-Marie Åkerlund, från FoU Södertörn, föreläste utifrån sin studie om barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd. Hon ingick i ett temapass där barnperspektivet lyftes. Stina Fernqvist, forskare vid Uppsala universitet, berättade om föräldrar med både ekonomiska och kognitiva svårigheter och de utmaningar dessa föräldrar möter.

Ett annat pass handlade om svenska som andraspråk och hur socialtjänsten kan möta och stödja språkutvecklingen hos personer med annat modersmål än svenska.

Andra teman för dagen handlade om erfarenheter från kommuner som prövar e-tjänst, som använder sig av barnsamtal vid handläggning av ekonomiskt bistånd och som arbetar med försäkringsmedicinsk samverkan. Hugo Stranz, forskare vid Stockholms universitet avslutade dagen med an analys om bedömningsvariationer i beslut inom ekonomiskt bistånd.

Dokumentation från konferensen finns att hämta här.

Eva-Marie Åkerlunds rapport ”Barnet mellan raderna – en intervjustudie om barn och ekonomiskt bistånd” finns här.

KNUT (Kommunalt Nätverk för Utveckling) syftar till att gå ”från tro till vetande” genom ett långsiktigt och sammanhållet kompetens- och metodutvecklingsarbete utifrån behov hos klienten. Samarbetet i partnerskapet startade 2007 och har t o m 2012 delfinansierats av Europeiska Socialfonden, den fortsatta finansieringen har fyra kommuner stått för; Södertälje, Sundbyberg, Salem och Nynäshamn.