Som ett led i sin verksamhetsutveckling genomförde Botkyrkas socialpsykiatriska enhet en total översyn av sin verksamhet 2016. Enheten gav FoU Södertörn i uppdrag att genomföra en utvärdering av delar av denna verksamhet. FoU fick i uppdrag att undersöka brukarnas erfarenheter av enhetens boende-, boendestöd- och sysselsättningsverksamheter; vilka synpunkter har brukarna på enhetens svagheter och inom vilka områden kan man utveckla verksamheten. Utöver brukarna ingick det i uppdraget att intervjua anhöriga och representanter för intresseorganisationer om deras erfarenheter av Botkyrkas socialpsykiatriska arbete. Datainsamlingen skulle främst ske via intervjuer men även genom deltagande observation vid samtliga sysselsättningsverksamheter. Arbetet var omfattande och skulle genomföras på kort tid.

Den metod som utvecklades vid FoU för att genomföra detta kan kallas högintensiv utvärdering. Fyra personer, samtliga med omfattande erfarenhet av kvalitativ forskning och utvärdering, deltog i projektet. En av dessa personer hade dessutom specialkunskap inom fältet. Var och en ansvarade för olika områden i uppdraget. Under den tid datainsamlingen pågick utvecklade gruppen en arbetsform som kortfattat innehöll arbete på fältet varvat med regelbundna träffar för att underhand och tillsammans analysera det växande datamaterialet och foga samman det. Några av de erfarenheter från projektarbetet som vi tycker är viktiga att förmedla är för det första värdet av att det i gruppen fanns specialkunskap inom området som bland annat gjorde att resultatet snabbt kunde kopplas till tidigare forskning. För det andra vikten av att projektet var väl förankrat hos personalen inom SPE utan vars hjälp projektet knappast gått att genomföra på så kort tid. För det tredje att forskargruppens regelbundna träffar för att underhand analysera, diskutera och sammanställa resultaten gjorde att dessa mycket kort tid efter datainsamlingsperioden var färdiga att presenteras. Det sammanlagda resultatet presenterades muntligt vid tre tillfällen för personal, brukare och anhöriga samt skriftligt i ett kompendium.

Powerpointbilder från utvärderingen. Socialpsykiatriska enheten i Botkyrka