157/18: De personliga ombudens nätverksmöten – på klientens villkor?

153/17 Boendestöd – ett socialt stöd i vardagen

154/17 Samverkan för barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer

152/17 Boendestöd på papper – Boendestöd i praktiken

2016 Socialpsykiatriska enheten i Botkyrka – Powerpointbilder

149/16 Självbestämmande – ett dilemma i gruppbostäder? Ett annat sätt att se på saken

147/16 Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter

146/16 Rum för gemenskap

135/15: Metoder för delaktighet och inflytande inom LSS

134/15: Metoder för delaktighet och inflytande inom LSS

133/15: Boendestöd – Stockholm Södertörn Gotland

132/14: Vardagsliv och samhällsstöd

130/14: Arbete eller sysselsättning?

127/14: Diskriminering som har samband med funktionshinder

122/14: Genomförandeplan Mål och mening, rapporten

Genomförandeplan – Mål och mening, filmen

121/14: Mätning av stödbehov och resursfördelning inom LSS

119/13: Boendestöd Stockholm Södertörn Gotland Delrapport 1: Kartläggning

116/13: Studieinriktad rehabilitering – Supported Education ur tre perspektiv

115/13: Barnperspektiv i LSS-akter. En aktgranskning

114/13: Tiden som ger Mötet – om arbete vid en träfflokal

113/13: Arbete och studier för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

112/13: Din egen makt – utvärdering av en studiecirkel

111/13: Mellanvårdsboende för personer i behov av psykiatrisk vård

110/12: Att hantera övervikt och alkoholmissbruk

108/12: Socialt stöd i vardagen

106/12: När mat och alkohol på gruppbostaden blir ett dilemma

105/11: Behov i vardagen hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

104/11: Behov i vardagen hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

103/11: Mitt framtida boende – tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning

98/11: Boendestöd för personer med Aspergers syndrom

Forskningsöversikt – boende och sysselsättning för personer med utvecklingsstörning

92/10: Arbetsterapeuten inom kommunal socialpsykiatri

90/10: En bild av stillhet? – en studie om bildterapeutiskt arbete

84/10: Dilemman i omsorgsarbete- att stödja personer med funktionsnedsättningar i deras boende

82/10: Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter

62/07: Socialpsykiatrin i Botkyrka vidareutvecklar brukarinflytandet

57/07: Att bli självständig i ett socialt sammanhang. Brukare och boendestödjares syn på arbetssätt inom socialpsykiatrin

56/07: Att samla ansvaret för behandlingsinsatserna. ACT-arbete för personer med psykisk sjukdom och missbruk

53/07: Funktionsbedömning och supported employment. För personer med psykiskt funktionshinder

49/05: Socialpsykiatrin i tider av förvandling. Brukare och personal berättar

Ensamätare och måltidsgemenskap

Metoder för delaktighet och inflytande inom LSS