FoU Södertörn och utvecklingsledarnätverket inom individ- och familjeomsorg anordnade i september ett seminarium med anledning av den tänkta inkorporeringen av barnkonventionen i svensk lag. Ett trettiotal deltagare från IFO-verksamheter i Södertörnkommunerna deltog. För att ge tid till juridiska och praktiska förberedelser föreslås lagen träda i kraft 2020, men i dagarna avvisade lagrådet förslaget. Frågan kommer att beredas ytterligare och under tiden fortsätter arbetet med att stärka barns rättigheter inom ramen för befintlig lagstiftning.

Eva-Marie Åkerlund från FoU Södertörn berättade om barnkonventionens uppkomst och diskuterade sedan hur barns delaktighet – ett begrepp med stark koppling till konventionens innehåll – framträder i två av hennes studier: ensamkommande ungdomar på HVB-hem och personalens förhållningssätt vid ekonomiskt bistånd till barnfamiljer.

Utmärkande för HVB-studien var att personalen strävade efter ungdomarnas delaktighet men att det kunde vara en delaktighet i sådant som ungdomarna själva inte efterfrågat. Utmärkande för försörjningsstödsstudien var att personalen i princip aldrig träffade barnen och att väldigt lite var kopplat till barns reella inflytande och delaktighet i deras resonemang. Slutligen konstaterade Eva-Marie att det är viktigt att stärka personalens handlingsutrymme för att ge barn delaktighet, att involvera barnen och att inte ta för givet vad som är barns bästa. Läs mer om Eva-Maries forskning här och här.

Karin Sjömilla Fagerholm och Josefin Bernhardsson från Barnombudsmannen arbetar med projektet ”Barnrätt i praktiken: Ett kunskapslyft för kommuner, landsting och regioner”. Det är ett treårigt regeringsuppdrag med syfte att stödja kommuner och landsting/regioner i arbetet med att stärka tillämpningen av barnets rättigheter. Barnombudsmannen kartlägger vilka behov som finns för att barnkonventionen ska kunna tillämpas och erbjuder stöd för att utveckla kunskap, metoder och arbetsformer samt utvärdering. De kommer bland annat bidra till nätverksträffar och sprida lärande exempel.

Vad säger barn om barnkonventionen? Se Barnombudsmannens film här.

I diskussionerna som följde framkom utvecklingsbehov som att det behövs tydligare strukturer för barns delaktighet i fysisk miljö och praxis. Personalen måste våga involvera barnet och återkoppla även när det inte blivit så som barnet önskat. Förbättrad samverkan mellan olika enheter krävs med fokus på helhetslösningar utifrån barnets perspektiv. Att ha en person i ledningsfunktion med barns rättigheter i fokus identifierades som en framgångsfaktor. Önskemål framfördes om möjlighet till juridisk vägledning vid frågor om exempelvis sekretess.

Det framkom också att Haninge är en av fem kommuner som valts ut av UNICEF Sverige i ett pilotprojekt för att bli en barnrättskommun. Projektet innebär att barnrättsperspektivet ska stärkas och att kommunen ska utveckla sitt sätt att arbeta med barnkonventionen så att den genomsyrar hela organisationen. Utbildningsinsatser är på gång. Utvecklingsledarnätverket IFO kommer att fortsätta följa arbetet för att ta del av den kunskap och de erfarenheter som projektet medför.