FoU Södertörn har medverkat i flera studier som rör vårdnadskonflikter. Nu har Ann-Sofie Bergman utvärderat Hanna & Theo, ett samtalsmaterial som ska underlätta för barn att prata och reflektera runt situationer som kan uppstå när man har föräldrar som är i konflikt efter en separation.

Stöd till barn när föräldrar har familjerättsliga konflikter: En utvärdering av Rädda Barnens samtalsmaterial ”Hanna & Theo” av Ann-Sofie Bergman.

Samtalsmaterialet ”Hanna & Theo” har prövats i en pilotstudie i två kommuner i Sverige under år 2017. Tolv barn, deras föräldrar och nio samtalsledare medverkar i utvärderingen. Den bygger på deltagarnas erfarenheter av hur samtalsserien och materialet har fungerat för barnen. Föräldrarna har gjort skattningar av barnens mående och beteende före och efter samtalsserien. Barnen har gjort skattningar av sin tillfredsställelse med livet, före och efter samtalsserien.

Under 2017 utvärderar Ann-Sofie Bergman samtalsmaterialet Hanna & Theo som ska underlätta för barnen att prata och reflektera runt situationer som kan uppstå då man har föräldrar i konflikt efter en separation. Läs mer här.

Artiklar

Läs artiklar av Ann-Sofie Bergman och Annika Reimer:

”Det är klart att barnen blir lidande”: om barns mående när föräldrar är i vårdnadstvist   Publicerad i Socialmedicinsk tidskrift.

Parents in child custody disputes: Why are they disputing?  Publicerad i Journal of Child Custody. Handlar om karaktären på föräldrarnas konflikter. För att få tillgång till artikeln krävs inloggning.

Se film.

Fler rapporter om vårdnadskonflikter

Se, uppfatta, höra, men inte störa. En utvärdering av umgängesstöd för barn  av Ann-Sofie Bergman. Ann-Sofie Bergman presenterade sin rapport i februari 2017. Läs mer om dagen och om vilka inbjudan riktade sig till Föreläsning och workshop umgängesstöd. Se powerpointbilder.

Umgängesstöd i lokal. En studie om fyra kommuners arbete med umgängesfrågor av Hélène Lagerlöf. Rapport nr 128/14

Koordinator. Erfarenheter från en arbetsmodell vid komplicerade vårdnadskonflikter av Marianne Gabrielsson. Rapport nr 125/14

Vårdnadskonflikter och barnets bästa – tillämpning av arbetssätten Konflikt & försoning och Koordinator. Emma Isaksson. Rapport nr 124/14

Tre perspektiv på konflikt och försoning – en ny arbetsmodell vid komplicerade vårdnadskonflikter av Anna Blom & Marianne Gabrielsson. Rapport nr 123/14

 

Vad betyder ”barns delaktighet” i familjerättsligt arbete?

När ett barn säger att de inte vill träffa en förälder bör det ses som ett incitament att fråga vidare, säger Karin Röbäck de Souza, verksam på Barnombudsmannen och Barnafrid, som ett exempel på barns delaktighet när hon föreläste för Södertörns familjerätter. Det är viktigt att undersöka varför barnet inte vill träffa sin förälder. Den 17 mars 2017 bjöd FoU Södertörn och Södertörns metodutvecklingsgrupp för familjerätt in till ”En studiedag om barnets delaktighet i arbetet med vårdnadstvister vid domstol och kommunens familjerätt”.

Läs mer här.

 

Pågående utvecklingsarbete: Barn med föräldrar som är i svår vårdnadskonflikt

Ett utvecklingsarbete inom familjerätternas och tingsrätternas reguljära arbete där FoU Södertörn har en samordnande roll. Barn med föräldrar som är i svår vårdnadskonflikt är ett utbildnings- och implementeringsarbete i södertörnskommunernas enheter för familjerätt i samverkan med tre tingsrätter.

Barn till separerade föräldrar löper stor risk att utsättas för trauman när föräldrarna strider kring vårdnadsfrågan i samband med sin separation. Forskning visar att barn riskerar utveckla såväl känslomässiga som beteendemässiga problem under en längre djupgående vårdnadskonflikt.

Inom området familjerätt pågår försök med nya arbetsformer på flera håll i landet, med fokus på lösning av de långvariga vårdnadskonflikterna. De nya arbetsmetoderna behöver stärkas med mer samverkan mellan de aktörer som är inbegripna i dessa barns vardagsliv, främst barn- och ungdomsenheter (utredningsenheter), familjerätt och tingsrätt.

FoU Södertörn har under flera år varit samordnare för ett långsiktigt metodutvecklingsarbete för barn som lever med föräldrar vars relation präglas av djupa och oförsonliga konflikter, där risken för våld är stor och kontinuerlig. Projektet har haft ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen och Statens institut för folkhälsa. Enheterna för familjerätt i FoU Södertörns ägarkommuner och de tre tingsrätter som kommunerna samarbetar med i svåra familjerättsmål (Södertörn, Nacka och Södertälje) är aktörer i detta samverkansprojekt.

Projektet är avslutat men utvecklingsarbetet inom huvudsakligen två arbetsmetoder kommer att fortsätta inom familjerätternas och tingsrätternas reguljära arbete. FoU Södertörn kommer också fortsättningsvis att ha en samordnande roll i metodutvecklingen.

Två arbetsmetoder

De två arbetsmetoderna handlar om att sätta mer fokus på barnet och att öka skyddet för barn.

1/ Den ena metoden är Konflikt & försoning, ett samarbete mellan tingsrätt och familjerätt där domare och familjerättssekreterare har gemensamma samtal med föräldrarna inom ramen för tingsrättens muntliga förhandling, som föregår en rättegång. Syftet är att undvika rättegång.

I utbildningssyfte producerades inom projektet en film som belyser Konflikt & försoning som arbetsmetod. Se filmen i länken nedan.

2/ Den andra arbetsmetoden Föräldrakoordinator, med uppdraget att koordinera det praktiska samarbetet mellan föräldrarna, ska styras av ett barnfokus.

Koordinator kan betraktas som ett komplement till Konflikt & Försoning och erbjuder en utväg när andra metoder inte är framkomliga. En koordinator har mandat från föräldrarna att komma med rekommendationer och ställa upp överenskommelser mellan dem.

Ett forskningsprojekt med utvärdering

Det familjerättsliga området beforskas genom ett projekt med kartläggning av de föräldrar som strider om sina barn och en utvärdering av olika sätt att handlägga svåra familjerättsärenden. Där ingår både den traditionella handläggningen och de nya arbetsmetoderna. Inom forskningsprojektet finns också ett samarbete med några tingsrätter norr om Stockholm, då familjerättsärenden vid dessa fungerar som kontrollgrupp i studien.

Forskningsprojektet har ekonomiskt stöd från Vetenskapsrådet och är förlagt till Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet. Ansvarig forskare är fil.dr. Annika Rejmer, som också skrev sin avhandling inom ämnet familjerätt. Forskningsprojektet avslutas under 2016.

För mer information kontakta: Eva Nyberg

Se film

Konflikt och försoning som arbetsmetod 

Projektet Barn i svåra vårdnadskonflikter vid FoU-Södertörn bjöd den 22-23 oktober 2013 in till två dagar om insatsen koordinator med Robin M Deutsch, professor i psykologi vid Harvard universitetet med lång erfarenhet av arbete med familjer i vårdnadskonflikt. Här kan du se inspelningar från dagarna:

Introduktionsföreläsning för domare, familjerättssekreterare och koordinator

Utbilda föräldrar. Intervjua barn.

Erfarenheter från koordinator i Sverige.

Differentiering av våldet

Hur används forskning i arbetet med föräldrarna?

Inventering, hinder och möjligheter.