164/18 Signs-of-Safety i praktiken. En studie om användning I Stockholms län

163/18 Ungdomstid i (oviss) väntan. Mottagande av ensamkommande barn i Nacka kommun

161/18 Familjecentralen gör hembesök. Utökat stöd till förstagångsföräldrar i Vårby gård

162/18: Huskurage: ett förebyggande projekt mot våld i nära relationer i Nacka lokalpolisområde

159/18 Stöd till barn när föräldrar har familjerättsliga konflikter: En utvärdering av Rädda Barnens samtalsmaterial ”Hanna & Theo”

160/18 Bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge: En utvärdering ur socialarbetares perspektiv

156/17 Konsten att inte ge upp. En utvärdering av stödpersonsprogrammet Botkyrka YAP

155/17 Bostadslöshet som uppväxtvillkor – Barns och föräldrars vardagsliv i en familj som saknar egen bostad

154/17 Samverkan för barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer

151/17 Barnet mellan raderna – en intervjustudie om barn och ekonomiskt bistånd

150/16 Tillsammans för Vårby: En utvärdering av en sommarjobbsverksamhet i Huddinge kommun

148/16 Familjehemsutbildning – när familjer tar emot ensamkommande barn och ungdomar

Se, uppfatta, höra, men inte störa

Liv i kollektiv: vardagsliv bland ensamkommande ungdomar på institution

144/16: Familjehemsplacerade barns röster

Ungdomar med utländsk härkomst och deras känsla av nationell tillhörighet

141/15: Att möta ett nytt land som syskon till ett ensamkommande flyktingbarn

140/15: Våld i nära relationer i Nacka kommun

139/15: Insatser inom socialtjänstens öppna barn- och ungdomsvård

136/15: UBU-VB vid Södertörn

131/14: Sociala insatsgrupper i Huddinge kommun

129/14: Utredningscentrum för unga lagöverträdare

Ensamkommande barn och ungdomar – erfarenheter från Stockholms län

128/14: Umgängesstöd i lokal – En studie om fyra kommuners arbete med umgängesfrågor

126/14: Aggression Replacement Training (ART)

125/14: Koordinator

124/14: Vårdnadskonflikter och barnets bästa

123/14: Tre perspektiv på Konflikt och försoning

Föräldrakoordinator – när föräldrar är i konflikt

120/14: Fridsam – kvinnofrid i samverkan

118/13: Med mobilisering i fokus – röster om nätverksarbete

117/13: Förebyggande och uppsökande arbete i fyra kommuner

När sex gör ont

109/12: Södertörns uppföljningsmodell för avslutade placeringar i familjehem

107/12: Familjebehandling i skolsamverkan – Med varandra mot problem

102/11: Att göra det osynliga synligt och det otalbara talbart

101/11: Familjecentralen Vårby

100/11: Ungdomstjänst – ur ungdomarnas perspektiv

99/11: Utvärdering av BBIC på Södertörn

89/10: Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

88/10: Stödcentrum för unga brottsoffer – Medlingsverksamheten i Södertälje

86/10: Gruppverksamhet för flyktingbarn – utvärdering av Barn i väntan/Barn i start

85/10: Utvärdering av BBIC

81/09: Ungdomstjänst – ur ett socialtjänstperspektiv

80/09: Att gå vidare. Våldsutsatta kvinnor berättar. Kvinnorådgivningen Botkyrka kommun

79/09: Föräldracirkeln Bättre föräldraskap – en utvärdering

75/09: I skuggan av brandkårsutryckningarna pågår det dagliga arbetet

73/09: Samverkansprojektet Stödcentrum för unga brottsoffer i Södertörn

72/09: Samverkansprojektet Stödcentrum för unga brottsoffer i Södertörn

71/09: Utvärdering av Ung och Medveten del 2