FoU Södertörn arrangerar utbildningen i BBIC för nio Södertörnskommuner. Ansvarig är Caroline Aspell BBIC-samordnare vid FoU Södertörn. För mer information kontakta: caroline.aspell@fou-sodertorn.se

Aktuella utbildningar

Se filmen om BBIC

BBIC i reviderad form lanserades 2015

Nya lagkrav och ny kunskap har lett till ett antal revideringar av BBIC genom åren. 2014 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att vidareutveckla BBIC. En ny version av BBIC lanserades 2015, byggd på aktuell forskning om risk- och skyddsfaktorer i de områden som triangeln omfattas av. Reviderade BBIC har implementerats i kommunerna under 2016. Idag arbetar samtliga BBIC-kommuner enligt de nya dokumentationsstöden.

BBIC

BBIC (Barns Behov I Centrum) är resultatet av ett långsiktigt utvecklingsarbete mellan Socialstyrelsen, praktiker och forskare som syftar till att främja kunskapsbaserat socialt arbete. Socialstyrelsens målsättning med BBIC är att erbjuda Sveriges socialnämnder en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av den sociala barn- och ungdomsvården, med barnet i centrum. De barn som socialtjänsten stödjer ska ha samma chanser i livet som alla barn och unga i samhället. Syftet med BBIC är att stärka barns delaktighet och förbättra samarbetet med barnets familj och nätverk. BBIC är också tänkt att fungera som system för systematisk uppföljning.

BBIC-nätverket och utbildning i BBIC

BBIC ägs av Socialstyrelsen. För att få arbeta med BBIC krävs licens, vilken regleras i ett avtal mellan Socialstyrelsen och socialnämnden i respektive kommun. Det är socialnämnderna i de anslutna kommunerna som ansvarar för utbildning och stöd i BBIC-användningen till handläggarna. Södertörns nio kommuner är organiserade i ett nätverk för gemensamt resursutnyttjande, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte. BBIC-nätverket leds av en BBIC-samordnare. Varje kommun har en BBIC-ansvarig som deltar i nätverksmöten och ansvarar för att sprida information om BBIC. Nätverket träffas några gånger per termin för att diskutera aktuella BBIC-frågor. BBIC-samordnaren håller även i BBIC-utbildningen för handläggarna i kommunerna. Efter utbildningen behövs fortsatt stöd i den praktiska tillämpningen på den egna arbetsplatsen. Detta ska ges av metodstödjare i kommunen. För att vara metodstödjare eller utbildare ska man ha gått Socialstyrelsens utbildning för utbildare.

Material från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen tillhandahåller Grundbok i BBIC och Metodstöd i BBIC. Grundboken är Socialstyrelsens utbildningsmaterial och beskriver grunderna i BBIC. Metodstödet är ett komplement till Grundboken och ska ge konkret stöd och hjälp i det dagliga arbetet. De båda böckerna finns att beställa eller ladda ner på Socialstyrelsens hemsida.

Bakgrund

BBIC har sin grund i England, där man på 90-talet utvecklade ICS (Integrated Children System), efter en massiv kritik mot familjehems- och institutionsvården. Även den svenska sociala barn- och ungdomsvården var föremål för stark kritik, varför regeringen gav i uppdrag till Socialstyrelsen att stärka och utveckla familjehemsvården.

1999 inledde Socialstyrelsen arbetet med att utveckla en enhetlig modell för utredning, planering och uppföljning inom den sociala barnavården, med utgångspunkt i den engelska modellen ICS. BBIC lanserades 2006. Inom loppet av tre år hade mer än 260 av Sveriges 290 kommuner påbörjat en implementering av modellen.

Läs FoU-rapporter om BBIC

Utvärdering av BBIC på Södertörn – maj 2010  av Inger Wolf Sandahl. Rapport 85/10

Utvärdering av BBIC på Södertörn av Inger Wolf Sandahl. Rapport nr 99/11