Ibland uppstår det problem i ett projekt. Orsakerna kan vara många: De kan handla om att:

* direktiven för projektet är otydliga eller otillräckliga;

* det saknas ledning eller styrning;

* det saknas kommunikationsvägar till den reguljära organisationen eller till projektledningen;

* projektet inte är förankrat hos parter som är viktiga för att kunna genomföra arbetet;

* det saknas resurser för att bedriva projektet;

* projektet är feltänkt eller felkonstruerat.

För den som befinner sig i projektet kan det vara svårt att bedöma situationen och identifiera var problemen ligger. Situationen kan skapa förvirring, frustration och slitningar. I vissa lägen behövs någon utifrån som ser och speglar vad som sker. Följande är ett exempel på vad FoU Södertörn kan erbjuda. Vill du få fler exempel? Läs här.

Projektstöd

På FoU Södertörn finns erfarenhet samlad om att bedriva projekt och utvecklingsarbeten. Vi arbetar med lärande utvärdering/följeforskning och processutvärdering. Utifrån den kunskapen och erfarenheten kan vi gå in som projektstöd under en begränsad tid när det uppstår problem i ett projekt.

Precis som vid en lärande utvärdering tar projektstödet sin utgångspunkt i olika teorier, t ex om organisatoriskt lärande, implementering och samverkan. Inriktningen av stödet beror på vilka behov som finns i den aktuella situationen.

Exempel på ett projekt med svårigheter

I projektet saknades intern organisation för ledning och styrning av projektet. När projektet hade pågått ett tag började frågorna hopa sig i projektgruppen: Vad skulle projektet egentligen göra? Hur var det tänkt att fungera när vissa grundläggande förutsättningar visade sig saknas? Och vad skulle de göra när det visade sig svårt att rekrytera deltagare till projektet eftersom det redan fanns en verksamhet som gjorde samma sak? Problemen blev akuta när den chef som hade tagit initiativ till projektet slutade.

Projektet hade möjlighet att använda en mindre del av budgeten för externt projektstöd och kontaktade oss på FoU. Under resten av projekttiden fanns vi med som stöd. Det övergripande syftet blev att spegla processen, synliggöra olika perspektiv och hinder på olika organisationsnivåer samt stödja metodutvecklingen under det fortsatta arbetet.

Projektstödjaren från FoU Södertörn och projektgruppen träffades regelbundet och tog upp frågor som projektgruppen såg som angelägna. Däremellan kunde projektstödjaren läsa och kommentera texter, reflektera över styrdokument, bidra med forskning på området etc. Vid behov fanns även möjlighet för projektstödjaren att medverka vid möten med projektets styrgrupp eller andra forum.

Uppdraget kom i hög grad att handla om:

* stöd i att tydliggöra projektuppdraget och förutsättningarna för att genomföra projektet,

* stöd kring formulering av projektplan,

* stöd kring sammanställning av projekterfarenheter.

Kontakta oss på FoU Södertörn om du vill höra mer om hur ett projektstöd kan utformas.