Rapportkategori: Barn, ungdom, familj

159/18 Stöd till barn när föräldrar har familjerättsliga konflikter: En utvärdering av Rädda Barnens samtalsmaterial ”Hanna & Theo”

Författare: Ann-Sofie Bergman Rapport nr 159 När föräldrar är i familjerättslig konflikt om vårdnad, boende och umgänge påverkas även barnen. Tidigare forskning visar att barnen kan utveckla psykisk ohälsa, beteende- och skolproblem. Rädda Barnen har utvecklat samtalsmaterialet ”Hanna & Theo” som riktas till barn i åldrarna 6–13 år vars föräldrar har familjerättsliga konflikter. Syftet med materialet är att barnen ska få möjlighet att tillsammans med en professionell prata och reflektera kring olika situationer som kan uppstå när de har föräldrar som är i konflikter med varandra; att de ska få hjälp att förstå att de inte är ensamma; samt att de ska få verktyg för att lättare kunna hantera sin situation. I den här rapporten utvärderas samtalsmaterialet ”Hanna & Theo”. Det har prövats i en pilotstudie i två kommuner i Sverige under år 2017. Tolv barn, deras föräldrar och nio samtalsledare medverkar i utvärderingen. Den bygger på deltagarnas erfarenheter av hur samtalsserien och materialet har fungerat för barnen. Föräldrarna har gjort skattningar av barnens mående och beteende före och efter samtalsserien. Barnen har gjort skattningar av sin tillfredsställelse med livet, före och efter samtalsserien. Resultaten visar att såväl barn som föräldrar och samtalsledare i hög grad har positiva erfarenheter av samtalsserien och materialet. Barnen beskriver att bok, övningar och samtalsledare har haft betydelse och varit till stöd. Mätningar av barnens mående och beteende visar att symtomen har minskat för...

Mer...

160/18 Bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge: En utvärdering ur socialarbetares perspektiv

Författare: Ann-Sofie Bergman, Christina Sandahl, Carina Mellberg, Kristina Engwall, Per Carlson Rapport nr 160 FoU Södertörn och Södertörns högskola har under år 2017, på uppdrag av Socialstyrelsen, utvärderat ett bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge med föräldrar, andra anhöriga och närstående. Bedömningsstödet har utvecklats av FoU Södertörn i samarbete med barn- och familjehemssekreterare från nio Södertörnskommuner. Stödet utgår från erfarenhetskunskap hos personal inom familjehemsvården. Erfarenheter från placerade barn har också funnits med som en grund genom att organisationen ”Knas hemma” har bidragit med erfarenheter från barn. Forskare i socialt arbete och juridik har lämnat synpunkter. FOU Södertörn – Bedömningsstöd för umgänge (2) Utvärderingen har genomförts genom att barn- och familjehemssekreterare har prövat att använda bedömningsstödet i ärenden som under en period om sex veckor år 2017 var aktuella för nyplacering, övervägande, omprövning eller umgängesbegränsning. Handläggarnas erfarenheter av att använda bedömningsstödet har inhämtats genom en enkätstudie och genom fokusgruppsintervjuer. 76 personer har deltagit i enkätundersökningen. De har svarat på enkäter efter att ha använt bedömningsstödet vid bedömningar av umgänge för totalt 144 barn. Deltagarna kommer från 27 olika kommunala socialtjänstenheter i landet. 26 personer har deltagit i intervjuer. Resultaten visar att barn- och familjehemssekreterarna upplever ett behov av någon form av stöd i arbetet med att bedöma familjehemsplacerade barns umgänge. Bedömningen av umgänge upplevs som en svår fråga och ett viktigt utvecklingsområde. I enkätstudien har deltagarna fått svara på frågan om...

Mer...

156/17 Konsten att inte ge upp. En utvärdering av stödpersonsprogrammet Botkyrka YAP

Rapport 156 Författare: Josefin Bernhardsson Denna rapport är en utvärdering av projektet Botkyrka YAP (Youth Advocate Programmes). YAP är en internationellt beprövad stödpersonsinsats som vänder sig till barn och ungdomar mellan 10–18 år som fått ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Genom YAP-programmet får den unge en stödperson som följer den upp till 15 timmar i veckan under en begränsad period på sex månader. Insatsen utgår från den unges individuella mål, behov och önskemål. Det övergripande målet för alla deltagare är dock att de efter insatsen ska må bättre och ha förbättrat sina skolprestationer (eller vara i annan sysselsättning). Alla stödpersoner får utbildning och regelbunden handledning och både stödpersoner, de unga och deras familjer har tillgång till en stödtelefon 24 timmar om dygnet. Programmet har också en uttalad lokal förankring och alla stödpersoner rekryteras från Botkyrkaområdet. Se filmen om YAP...

Mer...

155/17 Bostadslöshet som uppväxtvillkor – Barns och föräldrars vardagsliv i en familj som saknar egen bostad

Rapport nr 155 Författare: Gustavo Moreno, Eva Nyberg, Marcela Puga & Annika Öhlin FoU Södertörns skriftserie nr 155/17 Bostadslösheten bland barnfamiljer ökar i samband med att tillgängligheten till den svenska bostadsmarknaden alltmer styrs av de bostadssökandes ekonomiska och sociala resurser. Många barn växer numera upp inom vad som benämns ”den sekundära bostadsmarknaden”, exemplifierat med hotellboende, korta andrahandskontrakt som följer på varandra, vandrarhem, inneboende i ett rum hos bekanta eller obekanta lägenhetsinnehavare. Den här rapporten beskriver en liten studie av hur vardagen ser ut för en barnfamilj som långvarigt saknar en egen bostad. Två arenor för mötet med målgruppen bostadslösa familjer har använts i studien, en familjecentral som har fokus på de yngsta barnen i samhällets förebyggande sociala insatser, och ett hotellboende med rum i korridor med gemensamt kök och serviceutrymmen. Studien tar upp olika livsvillkor som karakteriserar familjer som återfinns inom gruppen bostadslösa. En hel del andra problem som samvarierar med, eller orsakar, bostadslösheten beskrivs också. Särskilt fokuseras bostadslöshetens konsekvenser för barnen. För både barn och vuxna medför de bostadslösningar som tillhör ”den sekundära bostadsmarknaden” avsevärda problem i familjens ansträngningar att ordna ett fungerande vardagsliv. Stigmatisering och ojämlikhet sammanfattar familjemedlemmarnas syn på den egna livssituationen i förhållande till den ”vanliga” familjen i...

Mer...

154/17 Samverkan för barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer

Rapport nr 154 Författare: Gunnel Andersson, Tomas Bons, Åsa Bringlöv, Kristina Engwall & Francesca Östberg Hur ser socialtjänstens förmåga ut när det gäller att stödja barn med funktionsnedsättning som lever i socialt utsatta familjer? Den här studien handlar om samverkan mellan Individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsenheter och enheter för personer med funktionsnedsättning. En fungerande samverkan av olika samhälleliga aktörer runt barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer kan ses som extra viktig. Dels för att det handlar om barn, dels för att det berör barn med funktionsnedsättning. Barn med funktionsnedsättning som också lever i socialt utsatta familjer utgör en mycket svag grupp med begränsningar att föra sin egen talan. Forskning visar dessutom att barn med funktionsnedsättning i högre grad än andra barn riskerar att utsättas för våld och övergrepp. Tyvärr visar forskningen också att många professionella saknar kunskap om barn med funktionsnedsättningars speciella behov och ökade utsatthet för våld och andra övergrepp. Utifrån fiktiva fall avseende två barn med funktionsnedsättningar som lever i familjer med social problematik har socialsekreterare och LSS-handläggare i åtta kommuner diskuterat hinder och förutsättningar för samverkan. Får barnen i dessa vinjetter den hjälp och det stöd de behöver? Var hamnar barnen i utredningsprocesserna? Rapporten ringar in ett antal utvecklingsområden och dilemman. I rapporten framkommer också några lösningar och goda exempel. Rapporten avslutas med ett arbetsmaterial med korta sammanfattningar och diskussionsfrågor som kan användas i...

Mer...