Rapportkategori: Barn, ungdom, familj

156/17 Konsten att inte ge upp. En utvärdering av stödpersonsprogrammet Botkyrka YAP

Rapport 156 Författare: Josefin Bernhardsson Denna rapport är en utvärdering av projektet Botkyrka YAP (Youth Advocate Programmes). YAP är en internationellt beprövad stödpersonsinsats som vänder sig till barn och ungdomar mellan 10–18 år som fått ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Genom YAP-programmet får den unge en stödperson som följer den upp till 15 timmar i veckan under en begränsad period på sex månader. Insatsen utgår från den unges individuella mål, behov och önskemål. Det övergripande målet för alla deltagare är dock att de efter insatsen ska må bättre och ha förbättrat sina skolprestationer (eller vara i annan sysselsättning). Alla stödpersoner får utbildning och regelbunden handledning och både stödpersoner, de unga och deras familjer har tillgång till en stödtelefon 24 timmar om dygnet. Programmet har också en uttalad lokal förankring och alla stödpersoner rekryteras från Botkyrkaområdet. Se filmen om YAP...

Mer...

155/17 Bostadslöshet som uppväxtvillkor – Barns och föräldrars vardagsliv i en familj som saknar egen bostad

Rapport nr 155 Författare: Gustavo Moreno, Eva Nyberg, Marcela Puga & Annika Öhlin FoU Södertörns skriftserie nr 155/17 Bostadslösheten bland barnfamiljer ökar i samband med att tillgängligheten till den svenska bostadsmarknaden alltmer styrs av de bostadssökandes ekonomiska och sociala resurser. Många barn växer numera upp inom vad som benämns ”den sekundära bostadsmarknaden”, exemplifierat med hotellboende, korta andrahandskontrakt som följer på varandra, vandrarhem, inneboende i ett rum hos bekanta eller obekanta lägenhetsinnehavare. Den här rapporten beskriver en liten studie av hur vardagen ser ut för en barnfamilj som långvarigt saknar en egen bostad. Två arenor för mötet med målgruppen bostadslösa familjer har använts i studien, en familjecentral som har fokus på de yngsta barnen i samhällets förebyggande sociala insatser, och ett hotellboende med rum i korridor med gemensamt kök och serviceutrymmen. Studien tar upp olika livsvillkor som karakteriserar familjer som återfinns inom gruppen bostadslösa. En hel del andra problem som samvarierar med, eller orsakar, bostadslösheten beskrivs också. Särskilt fokuseras bostadslöshetens konsekvenser för barnen. För både barn och vuxna medför de bostadslösningar som tillhör ”den sekundära bostadsmarknaden” avsevärda problem i familjens ansträngningar att ordna ett fungerande vardagsliv. Stigmatisering och ojämlikhet sammanfattar familjemedlemmarnas syn på den egna livssituationen i förhållande till den ”vanliga” familjen i...

Mer...

154/17 Samverkan för barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer

Rapport nr 154 Författare: Gunnel Andersson, Tomas Bons, Åsa Bringlöv, Kristina Engwall & Francesca Östberg Hur ser socialtjänstens förmåga ut när det gäller att stödja barn med funktionsnedsättning som lever i socialt utsatta familjer? Den här studien handlar om samverkan mellan Individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsenheter och enheter för personer med funktionsnedsättning. En fungerande samverkan av olika samhälleliga aktörer runt barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer kan ses som extra viktig. Dels för att det handlar om barn, dels för att det berör barn med funktionsnedsättning. Barn med funktionsnedsättning som också lever i socialt utsatta familjer utgör en mycket svag grupp med begränsningar att föra sin egen talan. Forskning visar dessutom att barn med funktionsnedsättning i högre grad än andra barn riskerar att utsättas för våld och övergrepp. Tyvärr visar forskningen också att många professionella saknar kunskap om barn med funktionsnedsättningars speciella behov och ökade utsatthet för våld och andra övergrepp. Utifrån fiktiva fall avseende två barn med funktionsnedsättningar som lever i familjer med social problematik har socialsekreterare och LSS-handläggare i åtta kommuner diskuterat hinder och förutsättningar för samverkan. Får barnen i dessa vinjetter den hjälp och det stöd de behöver? Var hamnar barnen i utredningsprocesserna? Rapporten ringar in ett antal utvecklingsområden och dilemman. I rapporten framkommer också några lösningar och goda exempel. Rapporten avslutas med ett arbetsmaterial med korta sammanfattningar och diskussionsfrågor som kan användas i...

Mer...

151/17 Barnet mellan raderna – en intervjustudie om barn och ekonomiskt bistånd

Rapport nr 151 Författare: Eva-Marie Åkerlund FoU Södertörns skriftserie nr 151/17 Se filmen I Barnet mellan raderna- en intervjustudie om barn och ekonomiskt bistånd diskuterar socialtjänstpersonal sitt arbete med ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Här behandlas ideal, idéer och praktik, och inte minst konsten att fånga barnet i den fattiga familjen. Rapporten visar hur professionen lägger vikt vid barns situation samtidigt som den sällan träffar det enskilda barnet. Det är i utredningen av föräldrarnas ekonomi som kunskapen om barnens situation ska hämtas in. Här framträder bilden av att barnet behöver skyddas. Vilka innebörder knyts till detta skydd? Vad kan det få för konsekvenser? Är det möjligt att skydda barn från sin familjs ekonomiska situation. Frågorna knyts samman i ett avslutande kapitel. Rapporten är tänkt att ge inspiration och medverka till en fördjupad diskussion om hur de yrkesroller inom socialtjänsten som är organiserade kring uppgiften att arbeta med ekonomiskt bistånd i barnfamiljer kan utvecklas, en utmaning nu när FN: s barnkonvention om barnets rättigheter ska få en starkare ställning i den svenska...

Mer...

150/16 Tillsammans för Vårby: En utvärdering av en sommarjobbsverksamhet i Huddinge kommun

Författare: Adam Jonsson FoU Södertörns skriftserie nr 150/16 Rapport nr 150 Se filmen Sommarjobb i Vårby Huddinge kommun bedriver sedan år 2013 sommarjobbsverksam heten Tillsammans för Vårby där Vårbyungdomar arbetar med att rusta upp och sköta om bostadsområdets gemensamma utemiljö. Genom att förena kommundelens unga generation till ett positivt engagemang för sitt lokalsamhälle är målsättningen att bidra till ett trivsammare och tryggare bostadsområde för alla invånare. Denna utvärdering konstaterar att Tillsammans för Vårby ger de medverkande möjligheten att visa vad de handgripligen kan åstadkomma till gagn för alla Vårbybor, vilket ökar deltagarnas självkänsla, kollektiva sammanhållning och stolthet över sitt bostadsområde. Som en konsekvens utvecklar de ett ökat områdesansvar med förebyggande effekter på attityder till nedskräpning och skadegörelse. Arbetets utåtriktade karaktär ökar dessutom familjariteten mellan deltagarna och övriga ortsinvånare, vilket upplevs öka tryggheten i bostadsområdet. I förlängningen blir arbetets uppskattade resultat en chans att öka områdets status. Detta genom att deltagarna får självrefererande och konstruktiva exempel på Vårbys tillgångar, som utgör motbilder till onyanserade mediala skildringar av deras bostadsområde. Satsningen utgör ett för Huddinge kommun betydelsefullt och tålmodigt arbete med att stärka förutsättningarna hos Vårbys ungdomar på vägen mot ett ansvarstagande...

Mer...